Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
 Đoàn Thanh niên  
 
Xây dựng thế hệ Thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực
Chuyên mục: Đoàn TNCS HCM
Ngày đăng: 07/04/2011

 

         Sáng qua 27.4, phiên họp toàn thể Đại hội (ĐH) Đại biểu toàn quốc Hội LHTN VN lần thứ VI nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã diễn ra. Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, Bí thư Trung ương Đảng - Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị - Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng cùng lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể T.Ư, lãnh đạo Hội LHTN VN qua các thời kỳ đã tham dự. Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã gửi lẵng hoa mừng ĐH.

... Thế hệ thanh niên ngày nay đã kế tục xứng đáng truyền thống hào hùng của Đảng, của dân tộc, của các thế hệ thanh niên đi trước, thực sự là thế hệ thanh niên thời kỳ mới, có đạo đức, nhân cách, tri thức, sức khỏe, tư duy năng động và hành động sáng tạo; nêu cao lòng yêu nước, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; không ngại khó khăn, gian khổ, tình nguyện vì cộng đồng; có trách nhiệm với gia đình, xã hội; có ý chí vươn lên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, quyết tâm đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu...

Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đảng ta luôn đặt thanh niên ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng,

phát huy nhân tố và nguồn lực con người; coi việc chăm lo phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước.

Trước yêu cầu của sự nghiệp cách mạng hiện nay, Đảng ta chủ trương tiếp tục xây dựng thế hệ thanh niên VN giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hóa, vì cộng đồng; có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng và tác phong công nghiệp trong lao động tập thể, trở thành công dân tốt của đất nước. Cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến, vươn lên ngang tầm thời đại. Hình thành một lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; phấn đấu cho mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh"; góp phần to lớn vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc VN xã hội chủ nghĩa, sánh vai cùng các nước tiên tiến trên thế giới. Đảng, Nhà nước và toàn xã hội chăm lo, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; được học tập, có việc làm, nâng cao thu nhập, có đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh. Bản thân thanh niên phải nỗ lực học tập, rèn luyện phấn đấu không ngừng...

Báo cáo trước ĐH đã nêu lên những

mục tiêu, phương hướng công tác Hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ tới với các nội dung và giải pháp chính. Tôi biểu thị sự nhất trí cao và đề nghị các đồng chí tập trung làm tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, Hội LHTN VN cần tiếp tục đi sâu, đi sát, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, lòng yêu nước, lý tưởng và đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh cho hội viên, thanh niên, làm cho mọi thanh niên nhận thức sâu sắc về trách nhiệm, nghĩa vụ cũng như vai trò, vị trí của bản thân và của cả thế hệ thanh niên hiện nay trước Tổ quốc, trước nhân dân. Trên cơ sở đó, giúp thanh niên xác định động cơ, mục đích lao động đúng đắn, xây dựng lối sống lành mạnh, sống đẹp, sống có ích cho bản thân, gia đình, xã hội, sống có lý tưởng, ra sức rèn đức, luyện tài, sáng tạo trong học tập, công tác, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng; bằng những việc làm cụ thể, tích cực tham gia cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"...

Thứ hai, cần ra sức phát huy mọi tiềm năng to lớn của thanh niên, gắn chặt hoạt động của mình vào lợi ích của đất nước, tạo ra phong trào hành động cách mạng mạnh mẽ, liên tục, toàn diện tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục phát huy rộng khắp phong trào tình nguyện đang được tuổi trẻ hưởng ứng và xã hội hoan nghênh, làm cho tinh thần tình nguyện thấm sâu vào mọi tầng lớp thanh niên. Đặc biệt, thanh niên phải là lực lượng đi đầu trong học tập, rèn luyện, không ngừng phấn đấu vươn lên làm chủ khoa học, công nghệ, năng động, quyết đoán, nắm bắt và tranh thủ thời cơ trong quá trình phát triển kinh tế đất nước. Chủ động đảm nhận thực hiện các nhiệm vụ khó khăn, gian khổ khi Đảng, Tổ quốc và nhân dân yêu cầu.

Thứ ba, phải xây dựng Hội LHTN VN vững mạnh, toàn diện về chính trị, tư tưởng và tổ chức, bảo đảm vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Hội LHTN VN cần tham gia đề xuất cho Đảng, Nhà nước những chủ chương, chính sách phù hợp về thanh niên. Hoạt động của Hội phải bao quát các tầng lớp thanh niên trong xã hội, tại các vùng, miền cả nước. Đồng thời, Hội cần tăng cường hoạt động quốc tế theo đúng đường lối và chính sách của Đảng, Nhà nước, củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác với thanh niên các nước trên thế giới. Làm được như vậy, tổ chức hội sẽ thực sự trở thành mặt trận đoàn kết của thanh niên, là tổ chức đại diện cho quyền lợi của thanh niên, tạo nên nguồn lực hùng mạnh của đất nước...

Tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, đoàn thể, chính quyền và toàn xã hội luôn quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện cho Đoàn, Hội và tuổi trẻ rèn luyện, lập thân, lập nghiệp, xây dựng đất nước...

Chúc thế hệ thanh niên của chúng ta luôn xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ "Đâu Đảng cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên".

(Trích phát biểu của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội LHTN VN lần thứ VI)

 

Nguồn: HTTP://WWW.THANHNIEN.COM.VN
 
 
 
 Tìm kiếm  
 
  
 
 
 Tra tìm tài liệu  
 
 
 
 Thông báo  
 
 
 
 Liên hiệp Thư viện