Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Chuyên đề sự kiện    


 

MỤC LỤC

Phần I: Sự ra đời của Quân đội nhân dân Việt Nam

- Ngày 22-12-1944: Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập

01

- Quá trình hình thành và phát triển

02

- Mười lời thề danh dự của Đội viên Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân

05

- Giá trị lịch sử và hiện thực của Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân

06

- Sáng mãi truyền thống Bộ đội Cụ Hồ

07

- Tư cách một người tướng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

09

- Người tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam

11

- QĐND Việt Nam ra đời cùng toàn dân kháng chiến chống thực dân Pháp

14

- Bài văn về chú Bộ đội nhân Ngày thành lập Quân đội nhân dân

16

- Đề cao nguyên tắc “tôn trọng và phục vụ nhân dân” của LLVT

17

Phần II: Quân đội nhân dân Việt Nam trong 2 cuộc kháng chiến

- Quân đội nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp

19

- Tổ chức và sử dụng đội quân chủ lực chiến đấu, hỗ trợ giành chính quyền

 21

- Quân đội nhân dân Việt Nam cùng toàn dân đánh bạn chiến lược “Đánh nhanh thắng nhanh” của thực dân Pháp (1946-1947)

23

- Quân đội nhân dân Việt Nam cùng toàn dân đánh bại âm mưu Bình đình và Phản công của địch (1948-1952)

24

- Các mũi tiến công chiến lược trong chiến cuộc Đông – Xuân 1952-1954

26

- Điện biên phủ: Chiến công chói lọi

28

- Nhà báo Quân đội và những ký ức không quên trước ngày tiếp quản Thủ đô

30

- Giải phóng Thủ đô – “Ngày trở về” thành công của công tác tiếp quản Hà Nội

32

- Quân đội nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước

35

- Đánh thắng chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ (1961-1965)

40

- Một số tư liệu về cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược

45

- Quân đội nhân dân Việt Nam cùng toàn dân đánh bại chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ (1965-1968)

46

- “Chiến dịch Hồ Chí Minh”: Đỉnh cao trí tuệ và tinh hoa nghệ thuật quân sự Việt Nam

48

Phần III: Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng Quân đội về chính trị

51

- Quân đội ta đẩy mạnh huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, tham gia phát triển kinh tế - xã hội

54

- Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị trong tình hình mới

56

- Quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng

61

- Xây dựng, rèn luyện quân đội theo tư tưởng Hồ Chí Minh

64

- Ba chức năng cơ bản của Quân đội nhân dân trong thời bình

66

- Đào tạo đội ngũ cán bộ Quân đội những kinh nghiệm lịch sử

70

- Xây dựng một số quân binh chủng tiến thẳng lên hiện đại

76

Phần IV: Thông tin hoạt động của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thư mục chuyên đề: giới thiệu tài liệu về Quân đội nhân dân Việt Nam

 

Xem nội dung chi tiết >>