Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Chuyên đề sự kiện    

 

 

Mục Lục

Lời nói đầu

Phần I: Lịch sử các kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam

- 3-2-1930: Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

01

- Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng

04

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Đảng

05

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II

07

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng

11

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV

15

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V

19

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng

24

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng

26

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng

30

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng

35

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng Cộng sản Việt Nam

39

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam

41

Phần II: Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII

- Đảng Cộng sản Việt Nam – nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

45

- Thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: Kết quả tất yếu của sự đổi mới trong công tác xây dựng Đảng

48

- Chìa khóa vạn năng

59

- Ban Chấp hành Trung ương khóa XII dự kiến có 180 ủy viên chính thức

60

- Đảm bảo mọi yếu tố để Đại hội Đảng XII thành công tốt đẹp

61

- Đại hội Đảng XII họp phiên trù bị

63

- Chính thức thông qua quy chế bầu cử Đại hội Đảng XII

64

- Khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

66

- Bộ Chính trị, Tổng bí thư khoá XII sẽ được bầu vào ngày 27/1

67

- Ngày 22/1, Đại hội XII của Đảng thảo luận các văn kiện tại Hội trường

68

- Hơn 60 người được đề cử dự bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

70

- Hôm nay Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử

71

- Đại hội đồng ý để Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rút khỏi danh sách đề cử

72

- Hôm nay (26/1), Đại hội bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

73

- Trung ương khóa XII bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư

74

- 4 người được đề cử chức danh lãnh đạo chủ chốt trúng cử khóa XII

75

- Ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng bí thư

76

- Công bố danh sách Bộ Chính trị, Ban bí thư Trung ương khóa XII

77

- Thông cáo báo chí phiên bế mạc Đại hội XII

81

- Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam

82

Phần III: Thành tựu 30 năm đổi mới đất nước qua các kỳ Đại hội Đảng

- Đại hội VI - khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước

85

- Đất nước sau 10 năm đổi mới

87

- Tình hình đất nước 5 năm qua và những bài học chủ yếu của 15 năm đổi mới

90

- Đánh giá 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội IX của Đảng và nhìn lại 20 năm đổi mới

96

- Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa X về tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2006 – 2010

99

- Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI (2011-2015) và nhìn lại 30 năm đổi mới (1986-2016)

106

- Những thành tựu trong xây dựng Đảng qua gần 30 năm đổi mới

111

- Nhìn lại 30 năm đổi mới: Đưa đất nước tiếp tục phát triển nhanh, bền vững

118

- Nhìn lại nền kinh tế Việt Nam sau 30 năm đổi mới

121

 

 Xem nội dung chi tiết >>