Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Chuyên đề sự kiện    

 MỤC LỤC

 Phần 1.

Chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với người khuyết tật

 

- Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng

đối với công tác người khuyết tật  ..................................................... 6

- Luật về người khuyết tật ................................................................. 9

- Nghị định Quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều

của Luật người khuyết tật ................................................................. 28

- Thông tư quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do

Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện ............................... 46

 Phần 2.

Đảng và Nhà nước đối với công tác người khuyết tật

 

- Tăng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác

người khuyết tật ................................................................................ 54

- Quyết định phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật

giai đoạn 2012 – 2020... ........................................... .......   ...........   56

- Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam tổng kết

công tác năm 2019 ................................. ............ ............................ 62 

- Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam

tổng kết hoạt động năm 2019.................. ......................................... 67

- Phát biển của Ông Lê Tấn Dũng,

Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH tại Hội thảo .. ...................................... .... 71

- Đánh giá chính sách, pháp luật đối với người khuyết tật

tại Việt Nam ....... ....     ......... ..........................................................  75

- 5 nhiệm vụ cần tập trung triển khai để tăng cường sự

lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật........................ 80

- Giúp người khuyết tật tự tin hòa nhập cộng đồng  .........................  83

- Thông tin chi tiết về chế độ trợ cấp của người tàn tật 2020............. 86

- Nhìn lại 4 năm thực hiện đề án trợ giúp người khuyết tật và

một số định hướng.............................................................................. 89

- Người khuyết tật được học nghề và có việc làm ngày càng tăng,

các tổ chức của người khuyết tật ngày càng được mở rộng ............. 93

 Phần 3

Tỉnh Ninh Thuận với công tác người khuyết tật

 

- Tỉnh Ninh Thuận với công tác người khuyết tật .............................. 98

- Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị.............................................. 100

- Đề án 1019: tạo cơ hội giúp người khuyết tật

hòa nhập với cộng đồng ....  ..................... ...............  ...................... 105

- Hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm ổn định cho người khuyết tật ...... ...107

- Hỗ trợ trẻ em khuyết tật hòa nhập cộng đồng .................... ........... 108

- Ninh thuận: quan tâm dạy nghề, tạo việc làm cho người khuyết tật...110

- Trung tâm Giáo dục hỗ trợ hòa nhập tỉnh Ninh Thuận tổ chức

truyền thông về giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật ............... 113

- Lễ trao xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật tỉnh Ninh Thuận........ ..... 115

 

Phần 4

Những gương mặt người khuyết tật thành công nhất

trên Thế giới và Việt Nam

 

- Top 10 người khuyết tật thành công nhất thế giới.............................. 118

- Top 11 tấm gương người khuyết tật Tiêu biểu nhất của việt nam ......124


Xem nội dung chi tiết