Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Hoạt động công đoàn    
Kết quả tuyên dương, khen thưởng tập thể và cá nhân điển hình “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Ngày đăng: 13/07/2015

Căn cứ nội dung đăng ký thi đua“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015;

Căn cứ biên bản đề nghị tuyên dương, khen thưởng điển hình tiên tiến học tập làm theo Bác đợt I năm 2015 của các Phòng chuyên môn;

Căn biên bản họp xét ngày 08/7/2015 của lãnh đạoChi bộ, Ban Giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn và các Trưởng phòng chuyên môn họp xét, thống nhất và kết quả tuyên dương, khen thưởngnhư sau:

I. Tập thể:

1. Phòng Tin học

2. Phòng Nghiệp vụ

3. Phòng Phục vụ Bạn đọc

II. Cá nhân:

1. Dương Thị Ngọc Thanh, Phòng Phục vụ Bạn đọc;

2. Huỳnh Thị Tám, Phòng Phục vụ Bạn đọc;

3. Lê Thị Mỹ Hạnh, Phòng Phục vụ Bạn đọc;

4. Nguyễn Thanh Hà, Phòng Nghiệp vụ;

5. Nguyễn Thị Thuỳ Hương, Phòng Nghiệp vụ;

6. Nguyễn Kim Hải,Phòng Tin học;

7. La Kim Anh, Phòng Hành chính Tổng hợp;

8. Nguyễn Hữu Thành, Phòng Hành chính Tổng hợp.

Trên đây là những tập thể và cá nhân điển hình, có ý thức học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách của Bác Hồ.

 
 
   Thông tin ảnh