Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Thông báo    
Thông báo số 100/TB-TVT của Thư viện tỉnh Ninh Thuận ngày 22/8/2014 Về việc xét tuyển Viên chức năm 2014
Chuyên mục: Thông báo
Ngày đăng: 22/08/2014

Căn cứ Quyết định số 187/QĐ-SVHTTDL ngày 02/12/2008 của Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh Ninh thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh Ninh thuận;

Căn cứ Quyết định số 214/QĐ-SVHTTDL ngày 21/8/2014 của Sở  Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh Ninh thuận về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2014 của Thư viện tỉnh, Thư viện tỉnh Ninh Thuận thông báo xét tuyển Viên chức năm 2014 như sau:

I. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN, CHỈ TIÊU VÀ TIÊU CHUẨN:

1. Điều kiện chung :

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

- Từ đủ 18 tuổi trở lên.

- Có đơn đăng ký dự tuyển.

- Có lý lịch rõ ràng.

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí tuyển dụng.

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Chỉ tiêu xét tuyển: 03 viên chức, trong đó :

- Kế toán viên trung cấp: 01.

- Thư viện viên cao đẳng: 01.

- Chuyên viên cao đẳng tin học: 01.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể về văn bằng, chứng chỉ:

3.1. Kế toán viên trung cấp:

- Tốt nghiệp Trung cấp kế toán, tài chính.

- Ngoại ngữ trình độ A.

- Tin học trình độ tin A.

3.2. Thư viện viên cao đẳng:

- Tốt nghiệp Cao đẳng thông tin thư viện.

- Ngoại ngữ trình độ A.

- Trình độ tin học: A.

3.3. Chuyên viên cao đẳng tin học:

- Tốt nghiệp Cao đẳng tin học.

- Ngoại ngữ trình độ A.

II. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ XÉT TUYỂN:

1. Đơn xin dự tuyển viên chức. (Ban hành kèm theo Thông tư s 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ).

2. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Bản sao các văn bng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu ca vị trí dự tuyn, được quan có thm quyền chứng thực. Trường hp có văn bng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

4. Giy chng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do quan y tế đủ điều kiện được khám sức khe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

5. Giy chứng nhận thuộc đi tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được quan, tchức có thm quyền chứng thực.

6. 02 phong bì có dán tem và ghi địa chỉ người nhận.

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ :

Thư viện tỉnh tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển của thí sinh đủ điều kiện đăng ký xét tuyển viên chức, cụ thể như sau:

1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ : từ 8h30 ngày 01/9/2014 đến 16h30 ngày 30/9/2014. Các trường hợp nộp sau thời gian nêu trên đều không hợp lệ.

2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ : Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn thư, Phòng Hành chính-Tổng hợp của Thư viện tỉnh, số 01 Hùng Vương, Thành phố Phan Rang Tháp Chàm .

Không tiếp nhận hồ sơ gửi qua đường Bưu điện hoặc người khác nộp thay.

3. Lệ phí dự tuyển : Thí sinh đăng ký dự tuyển nộp lệ phí dự tuyển là 260.000 đồng/người.

 ( Theo Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức.)

IV. NỘI DUNG XÉT TUYỂN

1. Xét kết quả học tập gồm: điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

2. Kiểm tra, sát hạch thông qua thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

V. CÁCH TÍNH ĐIỂM, XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN.

1. Cách tính điểm:

1.1. Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

1.2. Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

1.3. Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

1.4. Điểm thực hành được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

1.5. Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm thực hành tính theo quy định tại điểm 1.1., 1.2 và 1.4 của cách tính điểm nêu trên.

Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng số điểm được tính theo quy định tại điểm 1.3 và 1.4 của cách tính điểm nêu trên.

2. Xác định người trúng tuyển :

2.1. Người trúng tuyển phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm thực hành, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí xét tuyển.

2.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm thực hành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm thực hành bằng nhau thì Chủ tịch Hội đồng xét tuyển viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức như sau:

a) Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

b) Thương binh;

c) Người hưởng chính sách như thương binh;

d) Con liệt sĩ;

đ) Con thương binh;

e) Con của người hưởng chính sách như thương binh;

g) Người dân tộc ít người;

h) Đội viên thanh niên xung phong;

i) Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

k) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

l) Người dự tuyển là nữ.

2.3. Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên nêu trên thì Chủ tịch Hội đồng xét tuyển quyết định người trúng tuyển.

2.4. Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

3. Thời gian và địa điểm thực hành:

3.1. Thời gian thực hành: Thư viện tỉnh sẽ thông báo sau trên trang Web của Thư viện tỉnh (địa chỉ: http://sobn.ninhthuan.gov.vn/library), niêm yết tại Thư viện tỉnh và thông báo đến từng thí sinh dự tuyển.

3.2. Địa điểm thực hành : Tại Thư viện tỉnh, số 01 Hùng Vương, Thành phố Phan Rang Tháp Chàm .

Thông báo này được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng trong tỉnh, trên trang Web Thư viện tỉnh và niêm yết tại Thư viện tỉnh.

   Mọi liên lạc về thông tin liên quan đến xét tuyển qua số điện thoại: 3921480, 3822984.

 

Nơi nhận:

- Sở VH,TT&DL;

- Các đơn vị trực thuộc Sở VHTTDL;

- Các Phòng chuyên môn TVT;

- Báo Ninh Thuận; Đài PT-TH Ninh Thuận;

- Trang Web TVT;

- Lưu: VT.

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Mai Văn Đạo

 

Các bài khác