Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   CSDL Chuyên đề    
Thư Mục Chuyên Đề Quốc Hội
Chuyên mục: CSDL chuyên đề
Ngày đăng: 25/03/2021
                     
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục chuyên đề  
   
 
 
 
  1.   DAVIDSON, ROGER H.. Quốc hội và các thành viên = Congress and ít members : Sách tham khảo / Roger H. Davidson, Walter J. Oleszek; Trần Xuân Danh, Trần Hương Giang, Minh Long dịch; Kim Thoa, Thế Hùng hiệu đính. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2002. - 777tr. ; 24cm.
Tóm tắt: Giới thiệu một số nét khái quát về hệ thống chính quyền Mỹ. Trình bày về cơ cấu và hoạt động của Quốc hội: các cuộc vận động bầu cử; chức năng, nhiệm vụ của hai Viện và các ủy ban của Quốc hội; quá trình thông qua các cơ quan quyền lực khác Quốc hội; quan hệ giữa Quốc hội với các cơ quan quyền lực khác của chính quyền liên bang Mỹ,...
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVL.001957
Kho Mượn: M.035337-35338
Kho Luân chuyển: LC.023790-023791
Chỉ số phân loại: 328.73/ QU451H
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  2.   DƯƠNG, BẠCH LONG. Hỏi đáp luật bầu cử đại biểu Quốc hội năm 1997 sửa đổi, bổ sung năm 2001, 2010 / Dương Bạch Long, Trương Hồng Quang. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011. - 151tr. ; 19cm. - (Tủ sách Pháp luật phổ thông)
Tóm tắt: Những kiến thức cơ bản về luật bầu cử đại biểu Quốc hội năm 1997 sửa đổi, bổ sung năm 2001, 2010 và các quy định pháp luật khác có liên quan.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.015373
Kho Mượn: M.025372-25373
Kho Luân chuyển: LC.014025-014026
Chỉ số phân loại: 342.597/ H428Đ
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  3.   LÊ, DUẨN. Toàn dân đoàn kết xây dựng tổ quốc Việt Nam thống nhất xã hội chủ nghĩa / Lê Duẩn. - Hà Nội : Sự thật, 1976. - 59tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn báo cáo chính trị của đồng chí Lê Duẩn Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội chung cả nước ngày 25 tháng 6 năm 1976.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.005692
Kho Mượn: M.001206
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ T406D
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  4.   Báo cáo công tác của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội nhiệm kỳ khóa IX (1992 - 1997). - Hà Nội : Văn phòng Quốc hội, 1997. - 218tr. ; 28cm.
Đầu trang nhan đề: Quốc hội khóa IX nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tóm tắt: Cung cấp tư liệu phục vụ việc nghiên cứu, rút kinh nghiệm công tác của Quốc hội nhiệm kỳ khóa IX, để tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội khóa X: Nghị quyết kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa IX (trích); báo cáo công tác của Quốc hội nhiệm kỳ khóa IX; báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ kỳ IX; ...
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVL.003561
Chỉ số phân loại: 328.597/ B108C
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  5.   Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. - Ấn bản điện tử. - Hà Nội : Lao động, 2016. - 1 đĩa CD ; 43/4
Tên ngoài đĩa: Các văn bản hướng dẫn về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
Tóm tắt: Gồm 5 mục: luật, văn bản hướng dẫn, hỏi đáp bầu cử, lịch trình bầu cử, liên hệ.
Ký hiệu kho:
Vật mang tin khác: CD.000885, CD.000909
Chỉ số phân loại: 342.597/ B125C
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  6.   Các luật tổ chức Nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1993. - 179tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn luật tổ chức Quốc hội; luật tổ chức Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam; luật tổ chức Toà án nhân dân; pháp lệnh về tổ chức Toà án quân sự; pháp lệnh về Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân...
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.003049
Kho Mượn: M.003257-3258
Kho Nghiên cứu: NC.000920
Chỉ số phân loại: 328.597/ C101L
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  7.   Các pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam : Từ năm 1993 đến tháng 6 năm 1999. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1999. - 845tr. ; 24cm.  
     
     
 
  1/18  
   
   

                     
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục chuyên đề  
   
 
 
 
  Tóm tắt: Các pháp lệnh từ năm 1993 đến tháng 6 năm1999 gồm 56 pháp lệnh đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVL.001049
Kho Mượn: M.003356-3357
Kho Nghiên cứu: NC.001039
Chỉ số phân loại: 328.597/ C101P
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  8.   Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc Hội và Hội đồng nhân dân. - Tái bản có bổ sung. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2002. - 521tr. ; 22cm.
Đầu trang nhan đề: Văn phòng Quốc hội
Tóm tắt: Tập hợp các bài nói, bài viết, diễn văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Quốc hội và Hội đồng nhân dân từ 1945-1969. Một số sắc lệnh, pháp lệnh, luật do Chủ tịch kí liên quan đến hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.010727
Kho Mượn: M.000148, M.000831-833
Kho Luân chuyển: LC.023226
Chỉ số phân loại: 328.597/ CH500T
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  9.   Công tác hiệp thương lựa chọn giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa X. - Hà Nội : Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 1997. - 83tr. ; 19cm.
Lưu hành nội bộ, Đầu trang nhan đề: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Tóm tắt: Toàn dân đoàn kết phát huy quyền làm chủ, thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa X, tích cực chuẩn bị làm tốt công tác hiệp thương, giới thiệu ngững người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa X; Thông tri số 02 TT/MTTW ngày 12/41997 của UBTU MTTQVN về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa X; ...
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.019581
Chỉ số phân loại: 328.597/ C455T
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  10.   Công tác hiệp thương lựa chọn giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XI. - Hà Nội : Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 2002. - 84tr. ; 19cm.
Lưu hành nội bộ, Đầu trang nhan đề: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Tóm tắt: Giới thiệu Thông tri số 01 TT/ MTTW; Nghị quyết liên tịch số 282/ NQLT/ UBTVQH- ĐCTUBTWMTTQVN; các mẫu để thực hiện công tác hiệp thương; trích Luật bầu cử đại biểu Quốc hội.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.019299
Kho Mượn: M.034008-34009
Kho Luân chuyển: LC.022924-022925, LC.023497
Chỉ số phân loại: 328.597/ C455T
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  11.   Công tác hiệp thương lựa chọn giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XII. - Hà Nội : Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 2007. - 84tr. ; 19cm.
Lưu hành nội bộ, Đầu trang nhan đề: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Tóm tắt: Giới thiệu Thông tri số 24/TTr- MTTW ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Ban Thường trực về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII; Nghị quyết liên tịch số 618/2007/ NQLT/ UBTVQH-ĐCTUBTWMTTQVN về việc ban hành Quy trình hiệp thương lựa chọn giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XII ngày 24/01/2007; các mẫu biểu để thực hiện công tác hiệp thương; ...
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.019582
Kho Mượn: M.034585
Chỉ số phân loại: 328.597/ C455T
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  12.   Dự thảo chương VI và VII : Phương án có Hội dồng Nhà nước trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 11. - Hà Nội : Ủy ban sửa đổi Hiến pháp, 1992. - 14tr. ; 19cm.
Đầu trang nhan đề: Quốc hội khóa VIII. Ủy ban sửa đổi Hiến pháp
Tóm tắt: Giới thiệu những dự thảo sửa đổi Hiến pháp về Quốc hội; Hội đồng Nhà nước và Chủ tịch Hội đồng Nhà nước.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.020174
Chỉ số phân loại: 342.597/ D550T
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  13.   Đại biểu Quốc hội khóa X : 1997 - 2002 / Phan Trung Lý biên soạn ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 1998. - 227tr. ; 22cm.
Đầu trang nhan đề: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 
     
     
   
   
 
  2/18  
   
   

                     
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục chuyên đề  
   
 
 
 
  Tóm tắt: Giới thiệu ảnh và tiểu sử tóm tắt của các đại biểu Quốc hội khóa X (theo thứ tự bảng chữ cái); danh sách đại biểu Quốc hội (theo địa phương nơi ứng cử); Chủ tịch nước, phó Chủ tịch nước, hội đồng quốc phòng và an ninh...
Ký hiệu kho:
Kho Mượn: M.038297
Chỉ số phân loại: 342.597/ Đ103B
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  14.   Đại biểu quốc hội là người dân tộc thiểu số : Từ khóa I đến khóa IX. - Hà Nội : Văn hóa Dân tộc, 1996. - 236tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Nội dung cuốn sách giới thiệu một thành tựu trong chính sách dân tộc của Đảng, đó là sự tham chính của đại biểu các dân tộc trong Quốc hội từ khóa I đến khóa IX.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.004697
Kho Mượn: M.002181
Chỉ số phân loại: 328.4597/ Đ103B
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  15.   Đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Quốc hội : Sách chuyên khảo / Phan Trung Lý chủ biên. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011. - 382tr. ; 21cm.
Tóm tắt: Những nội dung cơ bản về đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Quốc hội. Phân tích địa vị pháp lý của đại biểu Quốc hội, lịch sử quá trình bầu cử các khóa Quốc hội. Nâng cao hiệu quả hoạt động của đại biểu Quốc hội và chất lượng bầu cử đại biểu Quốc hội.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.016832
Chỉ số phân loại: 342.597/ Đ103B
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  16.   Gắn hoạt động của Quốc hội các nước với việc thực hiện những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ : Tài liệu tham khảo / Ngô Thị Minh Nguyệt dịch. - Hà Nội : Văn phòng Quốc hội, 2006. - 92tr. ; 27cm.
Lưu hành nội bộ, Đầu trang nhan đề: Văn phòng Quốc hội - Chương trình phát triển Liên hợp quốc. Dự án VIE/02/007
Tóm tắt: Vai trò của các nghị sĩ, cơ quan lập pháp, nghị sĩ Liên minh châu Âu về việc thực hiện những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ; các tài liệu tham khảo về Quốc hội trong việc thực hiện những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ; 4 phụ lục có liên quan đến vấn đề trên.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVL.003400
Chỉ số phân loại: 328.597/ G115H
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  17.   Hoạt động của Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận qua các nhiệm kỳ (1946 - 2006). - Ninh Thuận : Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận, 2006. - 151tr. ; 21cm.
Tóm tắt: Khái quát qúa trình hoạt động của Quốc hội nước ta từ khóa I đến khóa XI; hoạt động của đại biểu và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận trong các nhiệm kỳ; giới thiệu sơ lược tiểu sử các đại biểu từ khóa I đến khóa XI.
Ký hiệu kho:
Kho Địa chí: DCS.000011, DCS.000369, DCS.001398, DCS.001413
Kho Đọc: DVN.011082
Kho Mượn: M.003053-003054, M.034718
Kho Luân chuyển: LC.023218
Chỉ số phân loại: 328.59758/ H411Đ
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  18.   Hoạt động giám sát của Quốc hội Việt Nam trong cơ chế giám sát quyền lực nhà nước : Sách chuyên khảo / Trương Thị Hồng Hà chủ biên. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015. - 470tr. ; 24cm.
Tóm tắt: Cơ sở lý luận của giám sát quyền lực nhà nước và cơ chế giám sát quyền lực nhà nước. Các mô hình giám sát quyền lực nhà nước điển hình và kinh nghiệm giám sát quyền lực nhà nước của Quốc hội một số nước. Thực trạng và những thuận lợi, khó khăn, thách thức, giải pháp tăng cường hoạt động giám sát của Quốc hội trong cơ chế giám sát quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVL.003499
Chỉ số phân loại: 328.597/ H411Đ
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  19.   Hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2007. - 199tr. ; 19cm.
Đầu trang nhan đề: Văn phòng Quốc hội
Tóm tắt: Giới thiệu một số nội dung cơ bản về Quốc hội, bầu cử đại biểu Quốc hội và một số tình huống trong quá trình bầu cử đại biểu Quốc hội.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.012594
Kho Mượn: M.028492, M.034549
Kho Luân chuyển: LC.023221-023222, LC.023328
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  3/18  
   
   

                     
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục chuyên đề  
   
 
 
 
  Chỉ số phân loại: 342.597/ H428Đ  
   
  20.  
    Hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 1997. - 104tr. ; 19cm.
Đầu trang nhan đề: Tiểu ban tuyên truyền. Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa X
Tóm tắt: Nội dung tài liệu cung cấp những thông tin ngắn gọn cho các tầng lớp nhân dân về vị trí, tính chất, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội và các quy định mới về bầu cử đại biểu Quốc hội.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.006816
Kho Mượn: M.003079-3081
Kho Luân chuyển: LC.001062
Chỉ số phân loại: 342.597/ H428Đ
 
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  21.   Hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2016. - 219tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Gồm các câu hỏi và trả lời các vấn đề về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp theo Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức Quốc hội năm 2014, Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015,...
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.020508
Chỉ số phân loại: 342.597/ H428Đ
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  22.   Hồi ký đại biểu Quốc hội khóa I. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2000. - 335tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Văn phòng Quốc hội
Tóm tắt: Ghi chép lại những suy nghĩ, tình cảm, kỷ niệm sâu sắc của một số đại biểu Quốc hội; nhân chứng lịch sử trực tiếp viết về thời kỳ sôi động và đầy ý nghĩa.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.019708
Chỉ số phân loại: 328.597/ H452K
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  23.   Hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII. - Ninh Thuận : Sở Nội vụ, 2007. - 32tr. ; 20cm.
Ký hiệu kho:
Kho Địa chí: DCAP.000108
Chỉ số phân loại: 342.59758/ H561D
 
     
     
   
   
   
   
   
 
  24.   Kết quả cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XI (2002 - 2007). - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2002. - 282tr. ; 27cm.
Đầu trang nhan đề : Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tóm tắt: Giới thiệu các văn bản về bầu cử Quốc hội khóa XI; Các văn bản triển khai công tác bầu cử và Danh sách những người trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XI.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVL.001319
Kho Mượn: M.000115, M.003132-3134
Kho Luân chuyển: LC.002770-2772
Kho Nghiên cứu: NC.001509
Chỉ số phân loại: 328.597/ K258Q
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  25.   Kết quả hoạt động của Quốc hội khóa X (1997 - 2002). - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2002. - 330tr. ; 27cm.
Đầu trang nhan đề : Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tóm tắt: Giới thiệu tổ chức của Quốc hội khóa X; Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và phần phụ lục danh sách các luật, các pháp lệnh, các nghị quyết đã được quốc hội khá X thông qua.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVL.001317
Kho Mượn: M.000114, M.003135-3137
Kho Luân chuyển: LC.002768-2769
Kho Nghiên cứu: NC.001140
Chỉ số phân loại: 328.597/ K258Q
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  26.   Kỷ yếu của kỳ họp thứ bảy - Quốc hội khóa X : Từ ngày 21 - 11 đến ngày 25 - 12 - 2001. - Hà Nội : Văn phòng Quốc hội. - tập ; 27cm.
Lưu hành nội bộ, Đầu trang nhan đề: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
T.10. - Hà Nội : Văn phòng Quốc hội, 2002. - 910tr. ; 27cm.
Tóm tắt: Giới thiệu các báo cáo và tờ trình; các luật và nghị quyết đã thông qua tại kỳ họp.
Ký hiệu kho:
Kho Nghiên cứu: NC.001966
Chỉ số phân loại: 328.597/ K600Y
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  Kỷ yếu của kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa X : Từ ngày 22 - 5 đến ngày 29 - 6 - 2001. - Hà Nội : Văn phòng  
   
 
  4/18  
   
   

                     
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục chuyên đề  
   
 
 
 
  27.   Quốc hội. - tập ; 27cm.
Đầu trang nhan đề: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Lưu hành nội bộ
T.9. - Hà Nội : Văn phòng Quốc hội, 2001. - 788tr. ; 27cm.
Tóm tắt: Giới thiệu các báo cáo và tờ trình; các nghị quyết đã thông qua tại kỳ họp.
Ký hiệu kho:
Kho Nghiên cứu: NC.002003
Chỉ số phân loại: 328.597/ K600Y
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  28.   Kỷ yếu của Quốc hội khóa X - Kỳ họp thứ bảy : Từ ngày 9 - 5 đến ngày 9 - 6 - 2000. - Hà Nội : Văn phòng Quốc hội. - tập ; 27cm.
Lưu hành nội bộ, Đầu trang nhan đề: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
T.6. - Hà Nội : Văn phòng Quốc hội, 2000. - 841tr. ; 27cm.
Tóm tắt: Giới thiệu các báo cáo và tờ trình; các luật và nghị quyết đã thông qua tại kỳ họp.
Ký hiệu kho:
Kho Nghiên cứu: NC.001964
Chỉ số phân loại: 328.597/ K600Y
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  29.   Kỷ yếu của Quốc hội khóa X - Kỳ họp thứ bảy : Từ ngày 9 - 5 đến ngày 9 - 6 - 2000. - Hà Nội : Văn phòng Quốc hội. - tập ; 27cm.
Lưu hành nội bộ, Đầu trang nhan đề: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
T.7. - Hà Nội : Văn phòng Quốc hội, 2000. - 685tr. ; 27cm.
Tóm tắt: Giới thiệu các báo cáo và tờ trình; các luật và nghị quyết đã thông qua tại kỳ họp.
Ký hiệu kho:
Kho Nghiên cứu: NC.001965
Chỉ số phân loại: 328.597/ K600Y
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  30.   Kỷ yếu của Quốc hội khóa X - Kỳ họp thứ năm : Từ ngày 4 tháng 5 đến ngày 12 tháng 6 năm 1999. - Hà Nội : Văn phòng Quốc hội. - tập ; 27cm.
Lưu hành nội bộ, Đầu trang nhan đề: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
T.5. - Hà Nội : Văn phòng Quốc hội, 1999. - 519tr. ; 27cm.
Tóm tắt: Giới thiệu biên bản tóm tắt; lời khai mạc; các báo cáo và tờ trình của Quốc hội khóa X - Kỳ họp thứ năm.
Ký hiệu kho:
Kho Nghiên cứu: NC.001989
Chỉ số phân loại: 328.597/ K600Y
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  31.   Kỷ yếu của Quốc hội khóa X - Kỳ họp thứ tám : Từ ngày 14 - 11 đến ngày 9 - 12 - 2000. - Hà Nội : Văn phòng Quốc hội. - tập ; 27cm.
Lưu hành nội bộ, Đầu trang nhan đề: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
T.8. - Hà Nội : Văn phòng Quốc hội, 2001. - 668tr. ; 27cm.
Tóm tắt: Giới thiệu các báo cáo và tờ trình; các luật và nghị quyết đã thông qua tại kỳ họp thứ tám của Quốc hội khóa X.
Ký hiệu kho:
Kho Nghiên cứu: NC.002006
Chỉ số phân loại: 328.597/ K600Y
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  32.   Kỷ yếu diễn đàn chính sách cấp cao "Vai trò của cơ quan lập pháp trong việc giám sát tài chính công". - Khánh Hòa : Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội, 2005. - 246tr. ; 29cm.
Đầu trang nhan đề: Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội. Dự án VIE/02/008
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết, bài trình bày, ý kiến thảo luận tại diễn đàn về quá trình thực thi vai trò giám sát ngân sách - một nội dung trọng tâm trong hoạt động của Quốc hội Việt Nam cũng như các nước trên thế giới.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVL.003401
Chỉ số phân loại: 328.597/ K600Y
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  33.   Kỷ yếu hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận khóa XII (2007 - 2011). - Ninh Thuận : Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận, 2011. - 86tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Quốc hội khóa XII. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận
Tóm tắt: Ghi lại những nét cơ bản về tổ chức và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhà; bổ sung nguồn tư liệu về tổ chức và hoạt động của đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận qua các thời kỳ từ năm 1946 đến nay.
Ký hiệu kho:
Kho Địa chí: DCS.001033, DCS.001333
Chỉ số phân loại: 328.59758/ K600Y
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  5/18  
   
   

                     
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục chuyên đề  
   
 
 
 
  34.   Kỷ yếu hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận khóa XIII nhiệm kỳ 2011 - 2016. - Ninh Thuận : Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận, 2016. - 84tr. ; 25cm.
Đầu trang nhan đề: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận
Tóm tắt: Giới thiệu về Quốc hội Việt Nam; Quốc hội khóa XIII; Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận khóa XIII; một nhiệm kỳ hoạt động tích cực, chất lượng của ĐBQH và đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận khóa XIII; một số hình ảnh hoạt động của ĐBQH và đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận khóa XIII...
Ký hiệu kho:
Kho Địa chí: DCS.001730
Chỉ số phân loại: 328.59758/ K600Y
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  35.   Kỷ yếu hội thảo quá trình hình thành, phát triển và vai trò của Quốc hội trong sự nghiệp đổi mới : Tại Hà Nội, từ ngày 21 đến 22 - 12 - 2000. - Hà Nội : Văn phòng Quốc hội, 2001. - 458tr. ; 27cm.
Đầu trang nhan đề: Văn phòng Quốc hội
Tóm tắt: Trình bày và thảo luận các bài phát biểu; các bài viết theo chuyên đề về quá trình hình thành và sự ra đời của Quốc hội khóa I, quá trình phát triển của Quốc hội qua các giai đoạn cách mạng, vị trí, vai trò của Quốc hội trong sự nghiệp đổi mới.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVL.003559
Chỉ số phân loại: 328.597/ K600Y
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  36.   Kỷ yếu kỳ họp thứ bảy - Quốc hội khóa X phần về kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu Quốc hội. - Hà Nội : Văn phòng Quốc hội, 2000. - 1191tr. ; 27cm.
Lưu hành nội bộ, Đầu trang nhan đề: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tóm tắt: Gồm hai phần: kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri nêu lên tại kỳ họp thứ sáu và kiến nghị của cử tri nêu lên tại kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa X; chất vấn, trả lời và báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri.
Ký hiệu kho:
Kho Mượn: M.034765
Kho Nghiên cứu: NC.001963
Chỉ số phân loại: 328.597/ K600Y
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  37.   Kỷ yếu kỳ họp thứ chín - Quốc hội khóa X phần về kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu Quốc hội. - Hà Nội : Văn phòng Quốc hội, 2001. - 1691tr. ; 27cm.
Lưu hành nội bộ, Đầu trang nhan đề: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tóm tắt: Gồm hai phần: kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri nêu lên tại kỳ họp thứ tám và kiến nghị của cử tri nêu lên tại kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa X; chất vấn, trả lời và báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri.
Ký hiệu kho:
Kho Nghiên cứu: NC.001961
Chỉ số phân loại: 328.597/ K600Y
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  38.   Kỷ yếu kỳ họp thứ mười - Quốc hội khóa X phần về kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu Quốc hội. - Hà Nội : Văn phòng Quốc hội, 2002. - 1539tr. ; 27cm.
Lưu hành nội bộ, Đầu trang nhan đề: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tóm tắt: Gồm hai phần: kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri nêu lên tại kỳ họp thứ chín và kiến nghị của cử tri nêu lên tại kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa X; chất vấn, trả lời và báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri.
Ký hiệu kho:
Kho Nghiên cứu: NC.001962
Chỉ số phân loại: 328.597/ K600Y
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  39.   Kỷ yếu kỳ họp thứ tám - Quốc hội khóa X : Phần về kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu Quốc hội. - Hà Nội : Văn phòng Quốc hội, 2001. - 1260tr. ; 27cm.
Lưu hành nội bộ, Đầu trang nhan đề: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tóm tắt: Gồm hai phần: kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri nêu lên tại kỳ họp thứ bảy và kiến nghị của cử tri nêu lên tại kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa X; chất vấn, trả lời chất vấn và báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri.
Ký hiệu kho:
Kho Nghiên cứu: NC.002004
Chỉ số phân loại: 328.597/ K600Y
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  40.   Kỷ yếu kỳ họp thứ tám - Quốc hội khóa X phần về kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu Quốc hội. - Hà Nội : Văn phòng Quốc hội, 2001. - 1260tr. ; 27cm.
Lưu hành nội bộ, Đầu trang nhan đề: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tóm tắt: Gồm hai phần: kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri nêu lên tại kỳ họp thứ bảy và kiến nghị của cử tri nêu lên tại kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa X; chất vấn, trả lời và báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của
 
     
     
   
   
   
   
   
 
  6/18  
   
   

                     
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục chuyên đề  
   
 
 
 
  cử tri.
Ký hiệu kho:
Kho Nghiên cứu: NC.001960
Chỉ số phân loại: 328.597/ K600Y
 
   
   
   
   
   
 
  41.   Kỷ yếu phiên họp thứ 33 (8 - 2000) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. - Hà Nội : Văn phòng Quốc hội, 2000. - 198tr. ; 27cm.
Lưu hành nội bộ, Đầu trang nhan đề: Quốc hội khóa X nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tóm tắt: Biên bản tóm tắt và thông cáo phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; cho ý kiến về dự án luật di sản văn hóa, pháp lệnh thể dục thể thao, luật biên giới quốc gia, ...
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVL.003554
Chỉ số phân loại: 328.597/ K600Y
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  42.   Kỷ yếu phiên họp thứ 37 và 38 (12 - 2000) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. - Hà Nội : Văn phòng Quốc hội, 2000. - 154tr. ; 27cm.
Lưu hành nội bộ, Đầu trang nhan đề: Quốc hội khóa X nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tóm tắt: Biên bản tóm tắt và thông cáo phiên họp thứ 37 và 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; cho ý kiến về đề án sửa đổi, bổ sung một số điều của hiến pháp năm 1992 về tổ chức bộ máy của nhà nước, ...
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVL.003556
Chỉ số phân loại: 328.597/ K600Y
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  43.   Kỷ yếu phiên họp thứ 39 (1 - 2001) và 40 (2 - 2001) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. - Hà Nội : Văn phòng Quốc hội, 2001. - 157tr. ; 27cm.
Lưu hành nội bộ, Đầu trang nhan đề: Quốc hội khóa X nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tóm tắt: Biên bản tóm tắt và thông cáo phiên họp thứ 39 và 40 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; cho ý kiến về đánh giá kết quả hoạt động năm 2000 và quyết định chương trình công tác năm 2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ...
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVL.003557
Chỉ số phân loại: 328.597/ K600Y
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  44.   Kỷ yếu phiên họp thứ 35 (10 - 2000) và 36 (11 - 2000) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. - Hà Nội : Văn phòng Quốc hội, 2000. - 289tr. ; 27cm.
Lưu hành nội bộ, Đầu trang nhan đề: Quốc hội khóa X nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tóm tắt: Biên bản tóm tắt và thông cáo phiên họp thứ 35 và 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; nghe báo cáo tình hình thi hành luật khiếu nại, tố cáo năm 2000, ...
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVL.003555
Kho Mượn: M.035299
Chỉ số phân loại: 328.597/ K600Y
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  45.   Kỷ yếu phiên họp thứ 22 (6 - 1999) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. - Hà Nội : Văn phòng Quốc hội, 1999. - 113tr. ; 27cm.
Lưu hành nội bộ, Đầu trang nhan đề: Quốc hội khóa X nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tóm tắt: Biên bản tóm tắt và thông cáo phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; thông qua pháp lệnh sửa đổi một số điều của pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao; ...
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVL.003553
Chỉ số phân loại: 328.597/ K600Y
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  46.   Kỷ yếu phiên họp thứ 10 (6 - 1998) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. - Hà Nội : Văn phòng Quốc hội, 1998. - 171tr. ; 27cm.
Lưu hành nội bộ, Đầu trang nhan đề: Quốc hội khóa X nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tóm tắt: Biên bản tóm tắt và thông cáo phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; cho ý kiến về dự án pháp lệnh về ký kết và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi); ...
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVL.003552
Chỉ số phân loại: 328.597/ K600Y
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  47.   Lịch sử Quốc hội Việt Nam. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2016. - 4 tập : ảnh chân dung ; 24cm.
Đầu trang nhan đề: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Văn phòng Quốc hội
T.1 1946 - 1960. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2016. - 419tr. : ảnh chân dung ; 24cm.
Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử ra đời, tổ chức, hoạt động của Quốc hội Việt Nam từ Quốc dân đại hội Tân Trào, trong sự nghiệp kháng chiến kiến quốc (1946 - 1954), những năm đầu xây dựng miền Bắc và đấu tranh
 
     
     
   
   
   
   
   
 
  7/18  
   
   

                     
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục chuyên đề  
   
 
 
 
  thống nhất nước nhà (1954 - 1960).
Ký hiệu kho:
Kho Nghiên cứu: NC.002171
Chỉ số phân loại: 328.597/ L302S
 
   
   
   
   
   
 
  48.   Lịch sử Quốc hội Việt Nam. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2016. - 4 tập : ảnh chân dung ; 24cm.
Đầu trang nhan đề: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Văn phòng Quốc hội
T.2 1960 - 1976. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2016. - 535tr. : ảnh chân dung ; 24cm.
Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử phát triển, tổ chức, hoạt động chủ yếu của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ khoá II đến khoá V (1960 - 1976).
Ký hiệu kho:
Kho Nghiên cứu: NC.002172
Chỉ số phân loại: 328.597/ L302S
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  49.   Lịch sử Quốc hội Việt Nam. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2016. - 4 tập : ảnh chân dung ; 24cm.
Đầu trang nhan đề: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Văn phòng Quốc hội
T.3 1976 - 1992. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2016. - 639tr. : ảnh chân dung ; 24cm.
Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử phát triển, tổ chức, hoạt động chủ yếu của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ khoá VI đến khoá VIII (1976 - 1992).
Ký hiệu kho:
Kho Nghiên cứu: NC.002173
Chỉ số phân loại: 328.597/ L302S
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  50.   Lịch sử Quốc hội Việt Nam. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2016. - 4 tập : ảnh chân dung ; 24cm.
Đầu trang nhan đề: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Văn phòng Quốc hội
T.4 1992 - 2011. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2016. - 895tr. : ảnh chân dung ; 24cm.
Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử phát triển, tổ chức, hoạt động chủ yếu của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ khoá IX đến khoá XII (1992 - 2011).
Ký hiệu kho:
Kho Nghiên cứu: NC.002174
Chỉ số phân loại: 328.597/ L302S
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  51.   Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân và luật bầu cử đại biểu Quốc hội : Đã sửa đổi, bổ sung - Có hiệu lực từ ngày 1-1-2011 / Quốc Cường hệ thống hóa. - Tp. Hồ Chí Minh : Hồng Đức, 2011. - 132tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân và luật bầu cử đại biểu Quốc hội đã sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ ngày 1-1-2011.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.015366
Kho Mượn: M.025358-025359, M.026042-26044
Kho Luân chuyển: LC.014011-014012, LC.014606-014607
Chỉ số phân loại: 342.597/ L504B
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  52.   Luật bầu cử đại biểu Quốc hội. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1997. - 55tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Cung cấp cho bạn đọc đầy đủ thông tin về Luật bầu cử Quốc hội. Luật này được thông qua ngày 15 tháng 4 năm 1997.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.006817
Kho Mượn: M.003496-003498, M.034080-34084
Kho Luân chuyển: LC.000919, LC.022014-022018
Chỉ số phân loại: 342.597/ L504B
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  53.   Luật bầu cử đại biểu Quốc hội : Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2001. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2002. - 111tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Giới thiệu Luật bầu cử đại biểu Quốc hội năm 1997; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội năm 2001; văn bản Luật bầu cử đại biểu Quốc hội đa được "lồng ghép" qua lần sửa đổi, bổ sung vằo cuối năm 2001.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.019711
Chỉ số phân loại: 342.597/ L504B
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  54.   Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội : Văn bản hợp nhất Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội số 01/1997/QH9 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội số 31/2001/QH 10. - Hà Nội : Văn phòng Quốc hội, 2002. - 56tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Giới thiệu các lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và toàn văn Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội
Ký hiệu kho:
 
     
     
   
   
   
   
   
   
 
  8/18  
   
   

                     
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục chuyên đề  
   
 
 
 
  Kho Địa chí: DCAP.000018
Kho Đọc: DVN.012108
Kho Mượn: M.028239-28240
Kho Luân chuyển: LC.016829-016830, LC.023846
Chỉ số phân loại: 342.597/ L504B
 
   
   
   
   
   
   
   
 
  55.   Luật bầu cử đại biểu Quốc hội năm 1997 sửa đổi, bổ sung năm 2001 và 2010. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011. - 135tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Luật bầu cử đại biểu Quốc hội năm 1997. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội năm 2001. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2010 (chỉ trích những nội dung trực tiếp sửa đổi, bổ sung Luật bầu cử đại biểu Quốc hội).
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.015374
Kho Mượn: M.025374-25375
Kho Luân chuyển: LC.014027-014028
Chỉ số phân loại: 342.597/ L504B
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  56.   Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2016. - 107tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.020511
Kho Mượn: M.018440-018441
Chỉ số phân loại: 342.597/ L504B
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  57.   Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân : Sửa đổi - bổ sung (Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2011). - Tp. Hồ Chí Minh : Phương Đông, 2011. - 150tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân đã sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ ngày 01/01/2011.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.015363
Kho Mượn: M.025352-25353
Kho Luân chuyển: LC.014005-014006
Chỉ số phân loại: 342.597/ L504B
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  58.   Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015. - 143tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Giới thiệu Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân bao gồm những quy định chung và những quy định cụ thể về nội dung hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban của quốc hội, Đoàn đại biểu quốc hội và đại biểu quốc hội cùng các điều khoản thi hành.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.020603
Kho Mượn: M.017558-017559
Chỉ số phân loại: 342.597/ L504H
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  59.   Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân. - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2011. - 123tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Giới thiệu lệnh số 21/2010/L-CTN ngày 06-12-2010 của Chủ tịch nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân. Có phần phụ lục.
Ký hiệu kho:
Kho Mượn: M.039861
Chỉ số phân loại: 342.597/ L504S
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  60.   Luật tổ chức chính quyền địa phương. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2016. - 155tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn luật Tổ chức chính quyền địa phương gồm những quy định chung và những quy định cụ thể liên quan tới chính quyền địa phương ở nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; hoạt động của chính quyền địa phương; thành lập, giải thể, nhập chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cùng điều khoản thi hành.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.020509
Chỉ số phân loại: 342.597/ L504T
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  9/18  
   
   

                     
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục chuyên đề  
   
 
 
 
  61.   Luật tổ chức Quốc hội, luật tổ chức Tòa án Nhân dân, luật tổ chức Kiểm sát Nhân dân. - Hà Nội : Lao động, 2010. - 135tr. ; 19cm.
Tên sách ngoài bìa: Luật Tổ chức quốc hội Toà án nhân dân Kiểm soát
Tóm tắt: Toàn văn luật tổ chức quốc hội, luật tổ chức tòa án nhân dân, luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân.
Ký hiệu kho:
Kho Luân chuyển: LC.015863-015865
Chỉ số phân loại: 342.597/ L504T
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  62.   Luật tổ chức Quốc hội. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2016. - 86tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn luật tổ chức Quốc hội gồm các quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội; Đại biểu Quốc hội; Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Chủ tịch Quốc hội; Hội đồng dân tộc và các uỷ ban của Quốc hội;...
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.020510
Chỉ số phân loại: 342.597/ L504T
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  63.   Luật tổ chức Quốc hội. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2002. - 61tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Lệnh số 02/2002/ L-CTN ngày 7-01-2002 của Chủ tịch nước về việc công bố luật tổ chức Quốc hội; trình bày nội dung chính của Luật tổ chức Quốc hội.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.019352
Chỉ số phân loại: 342.597/ L504T
 
     
     
   
   
   
   
   
   
 
  64.   Một số Nghị quyết thông qua tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khoá IX. - Hà Nội : Chính trị QUốc gia, 1994. - 32tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Những Quyết nghị của Quốc hội về đánh giá tình hình, phương hướng, nhiệm vụ và chỉ tiêu năm 1994, công tác xây dựng pháp luật năm1994, thực hành tiết kiện, chống tham nhũng, buôn lậu.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.019560
Chỉ số phân loại: 328.597/ M458S
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  65.   Một số quy định pháp luật về cơ quan lập pháp. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2003. - 372tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Những quy định tổ chức của Quốc hội; bầu cử đại biểu Quốc hội; quy chế dân chủ.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.012465
Kho Mượn: M.028358-28359
Kho Luân chuyển: LC.017458-017459
Chỉ số phân loại: 342.59702/ M458S
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  66.   Một số văn kiện chính của kỳ họp thứ 10. - Hà Nội : Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước, 1992. - 208tr. ; 19cm.
Lưu hành nội bộ, Đầu trang nhan đề: Quốc hội khóa VIII kỳ họp thứ 10 (từ ngày 10 - 12 đến 26 - 12 - 1991)
Tóm tắt: Giới thiệu những văn kiện chính của Quốc hội khóa VIII kỳ họp thứ 10 (từ ngày 10 - 12 đến 26 - 12 - 1991): lệnh công bố luật hàng không; luật hàng không dân dụng Việt Nam; lệnh công bố luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; ...
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.019594
Chỉ số phân loại: 342.597/ M458S
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  67.   Nghị quyết của Quốc hội khóa IX về nhiệm vụ năm 1996. Công tác xây dựng pháp luật từ nay đến hết nhiệm kỳ. Đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ và ngân sách nhà nước năm 1996. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1996. - 37tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Gồm nghị quyết về nhiệm vụ năm 1996, nghị quyết về công tác xây dựng pháp luật từ nay đến hết nhiệm kỳ quốc hội khóa 6 gồm: Các dự án luật, các dự án pháp lệnh và nghị quyết về đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ và ngân sách Nhà nước 1996.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.005702
Kho Mượn: M.001079-001080
Chỉ số phân loại: 328.597/ NGH300Q
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  68.   Nghị quyết của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2002. - 24tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Lệnh số 01/2002/L-CTN ngày 07/01/2002 của Chủ tịch nước công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;
 
     
     
   
   
   
 
  10/18  
   
   

                     
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục chuyên đề  
   
 
 
 
  Nghị quyết số 51/2001-QH10 này 25/12/2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.019558
Chỉ số phân loại: 328.597/ NGH300Q
 
   
   
   
   
   
   
   
 
  69.   Nghị quyết kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa X và Nghị quyết về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân và Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2002. - 23tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Giới thiệu Nghị quyết kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa X và Nghị quyết về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân và Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân. Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 02 tháng 4 năm 2002.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.018569
Kho Mượn: M.032628
Kho Luân chuyển: LC.021744, LC.022066-022067
Chỉ số phân loại: 324.259707/ NGH300Q
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  70.   Nghị quyết về nhiệm vụ năm 1999, chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1999. - 209tr. ; 19cm.
Đầu trang nhan đề: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tóm tắt: Giới thiệu Nghị quyết số 20/1998/QH10 ngày 02/12/1998 của Quốc hội về nhiệm vụ năm 1999; Nghị quyết số 19/1998/QH10 ngày 02/12/1998 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa X và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 1999.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.019559
Chỉ số phân loại: 328.597/ NGH300Q
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  71.   Niên giám 2001. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2002. - 1306tr. ; 27cm.
Đầu trang nhan đề: Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tóm tắt: Giới thiệu hệ thống tổ chức của Chính phủ, các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ tướng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ương; những thông tin tổng hợp về tình hình hoạt động của Chính phủ trên các mặt: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội...
Ký hiệu kho:
Kho Nghiên cứu: NC.002313
Chỉ số phân loại: 328.597/ N305G
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  72.   Niên giám 1999 - 2000. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2001. - 1018tr. ; 27cm.
Đầu trang nhan đề: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Văn phòng Quốc hội
Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược Quốc hội khóa X (1997 - 2002); các văn kiện chính của Quốc hội khóa X trong năm 1999; các văn kiện chính của Quốc hội khóa X trong năm 2000; danh sách các đại biểu Quốc hội khóa X (1999 - 2000).
Ký hiệu kho:
Kho Nghiên cứu: NC.002001
Chỉ số phân loại: 328.597/ N305G
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  73.   Niên giám quốc hội chính phủ khóa XIII hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2011-2016. - Hà Nội : Thông tấn, 2012. - 1728tr. ; 28cm.
Đầu trang nhan đề: Bộ Nội vụ
Tóm tắt: Tóm tắt: Gồm 4 phần: Giới thiệu Quốc hội nýớc CHXHCNVN; hệ thống các cõ quan, tổ chức hành chính Trung ýõng; Hội đồng nhân dân cấp tỉnh của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc TW; hệ thống tổ chức hành chính của 63 tỉnh, thành phố...
Ký hiệu kho:
Kho Địa chí: DCS.001204
Kho Đọc: DVL.001654
Kho Nghiên cứu: NC.001717
Chỉ số phân loại: 352.09597/ N305G
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  74.   Nội quy kỳ họp Quốc hội. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1994. - 27tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Nội quy về việc tổ chức thể lệ, thành phần, thời hạn và phạm vi các vấn đề sẽ được bàn bạc tại các kỳ họp Quốc hội.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.019561
Chỉ số phân loại: 328.597/ N452Q
 
     
     
   
   
   
   
   
   
 
  75.   Quốc hội khóa I (1946) : Kỷ niệm 70 năm Quốc hội đầu tiên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa / Hà Minh  
     
   
 
  11/18  
   
   

                     
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục chuyên đề  
   
 
 
 
  Hồng chủ biên ... [và những người khác]. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - tập ; 19cm.
Đầu trang nhan đề: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ môn Lịch sử Việt Nam
T.1 Chuyện về ngày bầu cử. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 164tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Những câu chuyện xung quanh ngày bầu cử Quốc hội đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, ngày 6 tháng 1 năm 1946.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.020597
Kho Mượn: M.017546-017547
Chỉ số phân loại: 328.597/ QU451H
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  76.   Quốc hội khóa I (1946) : Kỷ niệm 70 năm Quốc hội đầu tiên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa / Hà Minh Hồng chủ biên ... [và những người khác]. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - tập ; 19cm.
Đầu trang nhan đề: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ môn Lịch sử Việt Nam
T.2 Chuyện về kỳ họp thứ nhất. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 128tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Những câu chuyện, những tài liệu về Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa I nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.020598
Kho Mượn: M.017548-017549
Chỉ số phân loại: 328.597/ QU451H
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  77.   Quốc hội Mỹ hoạt động như thế nào ? = How congress works : Sách tham khảo / Bùi Ngọc Anh, ...[ và những người khác] dịch. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2003. - 951tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn quốc gia. Trung tâm nghiên cứu Bắc Mỹ
Tóm tắt: Giới thiệu hoạt động cũng như kinh nghiệm của Quốc hội Mỹ.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.010723
Kho Nghiên cứu: NC.000687
Chỉ số phân loại: 328.973/ QU451H
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  78.   Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Kế thừa, đổi mới và phát triển / Uông Chu Lưu chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2016. - 576tr. ; 27cm.
Đầu trang nhan đề: Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Viện Nghiên cứu Lập pháp
Tóm tắt: Khái lược những kết quả quan trọng của 13 nhiệm kỳ Quốc hội Việt Nam; các hoạt động đang được tiếp tục kế thừa ở Quốc hội khóa XIV; bài học kinh nghiệm và những vấn đề Quốc hội cần nghiên cứu, tiếp tục đổi mới, phát triển và hoàn thiện.
Ký hiệu kho:
Kho Nghiên cứu: NC.002176
Chỉ số phân loại: 328.597/ QU451H
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  79.   Quốc hội Việt Nam 70 năm hình thành và phát triển 1946 - 2016 : Kỷ yếu hội thảo. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2015. - 326tr. ; 24cm.
Đầu trang nhan đề: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
Tóm tắt: Giới thiệu các ý kiến phát biểu và thảo luận của các nhà khoa học, đại diện các bộ, ban, ngành trao đổi, đánh giá những kết quả đạt được, những đóng góp to lớn của Quốc hội vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện tổ chức, hoạt động của Quốc hội trong những nhiệm kỳ tới.
Chỉ số phân loại: 328.597/ QU451H
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  80.   Quy trình, thủ tục trong hoạt động của Quốc hội. - Hà Nội : Ban Công tác Lập pháp, 2005. - 423tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ban Công tác Lập pháp
Tóm tắt: Trình bày vị trí, vai trò của quy trình, thủ tục trong hoạt động của Quốc hội; quy trình, thủ tục trong hoạt động của Quốc hội Việt Nam và quy trình, thủ tục trong hoạt động của Nghị viện một số nước trên thế giới.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.019344
Chỉ số phân loại: 328.597/ QU600T
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  81.   Quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2004 - 2009). - Hà Nội : Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 2003. - 100tr. ; 19cm.
Đầu trang nhan đề: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Lưu hành nội bộ
Tóm tắt: Thông tri số 12 TTr/ MTTW về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004 - 2009; Nghị quyết về việc ban hành quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân; ...
 
     
     
   
   
   
   
   
   
 
  12/18  
   
   

                     
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục chuyên đề  
   
 
 
 
  Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.019744
Kho Mượn: M.034778
Chỉ số phân loại: 328.597/ QU600T
 
   
   
   
   
   
 
  82.   Quy trình hiệp thương lựa chọn giới thiệu những người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp năm 1994. - Hà Nội : Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 1994. - 51tr. ; 19cm.
Đầu trang nhan đề: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Lưu hành nội bộ
Tóm tắt: Giới thiệu công văn số 193/MTTW ngày 2/8/1994 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; quy trình hiệp thương ban hành kèm công văn số 193/MTTW ngày 2/8/1994; trích Luật bầu cử Hội đồng nhân dân (sửa đổi) do Quốc hội thông qua ngày 21/6/1994.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.019583
Chỉ số phân loại: 328.597/ QU600T
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  83.   Quy trình hiệp thương lựa chọn giới thiệu những người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. - Hà Nội : Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 1999. - 75tr. ; 19cm.
Đầu trang nhan đề: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Lưu hành nội bộ
Tóm tắt: Nghị quyết về ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 1999 - 2004; Thông tri về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 1999 - 2004; Nghị quyết về việc ban hành quy trình hiệp thương lựa chọn giới thiệu những người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân; ...
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.019298
Kho Mượn: M.034006-34007
Kho Luân chuyển: LC.023227
Chỉ số phân loại: 328.597/ QU600T
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  84.   60 năm Quốc hội Việt Nam : Tài liệu tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 60 năm Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Bộ Văn hóa Thông tin, 2005. - 63tr. ; 24cm.
Đầu trang nhan đề: Bộ Văn hóa Thông tin. Cục Văn hóa Thông tin cơ sở
Tóm tắt: Tuyên truyền những chặng đường hoạt động, phát triển của Quốc hội, thành tựu và kinh nghiệm trong 60 năm (6/1/1946 - 6/1/2006).
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVL.000943
Kho Mượn: M.040911
Chỉ số phân loại: 328.597/ S111M
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  85.   60 năm Quốc hội Việt Nam 1946 - 2006 = 60 years of the Vietnamese national assembly. - Hà Nội : Thông tấn, 2006. - 345tr. : ảnh ; 29cm.
Tóm tắt: Phản ánh toàn diện, hệ thống quá trình ra đời và phát triển về mặt tổ chức và những hoạt động chủ yếu của Quốc hội Việt Nam qua 11 khóa hoạt động từ 1946 đến nay.


Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVL.001101
Kho Nghiên cứu: NC.001182
Chỉ số phân loại: 328.597/ S111M
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  86.   Tài liệu hỏi - đáp về những nội dung của Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội. - Ninh Thuận : Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ninh Thuận, 1997. - 32tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Cung cấp các nội dung cơ bản của luật bầu cử đại biểu Quốc hội dưới hình thức hỏi đáp: mục đích, ý nghĩa của việc sửa đổi và ban hành luật bầu cử đại biểu Quốc hội; những nội dung cơ bản của luật bầu cử.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.019547
Chỉ số phân loại: 342.597/ T103L
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  87.   Tài liệu hỏi đáp về Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa X. - Hà Nội : Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 1997. - 40tr. ; 19cm.
Lưu hành nội bộ, Đầu trang nhan đề: Ủy ban Trung ương. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Tóm tắt: Gồm hai phần: khái niệm quyền lực Nhà nước; phân tích những quy định chủ yếu theo từng chế định, từng quan hệ pháp luật, có sự sắp xếp, tổng hợp, hệ thống hóa tri thức cơ bản ở các điều luật có liên quan để người đọc dễ nắm thông qua hình thức hỏi đáp.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.019557
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  13/18  
   
   

                     
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục chuyên đề  
   
 
 
 
  Chỉ số phân loại: 342.597/ T103L  
   
  88.  
    Tài liệu phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XI : Chủ nhật, ngày 19 tháng 5 năm 2002. - Hà Nội : Hội đồng Bầu cử, 2002. - 78tr. ; 30cm.
Đầu trang nhan đề: Hội đồng Bầu cử
Tóm tắt: Giới thiệu nghị quyết số 284/2002/NQ-UBTVQH10 ngày 26-01-2002 của Ủy ban thường vụ Quốc hội công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XI và thành lập Hội đồng bầu cử đại biểu Quốc hội; các mốc thời gian tiến hành cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XI....
Ký hiệu kho:
Kho Mượn: M.039969
Chỉ số phân loại: 328.597/ T103L
 
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  89.   Tài liệu phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII : Chủ nhật, ngày 20 tháng 5 năm 2007. - Hà Nội : Hội đồng Bầu cử, 2007. - 124tr. ; 29cm.
Đầu trang nhan đề: Hội đồng Bầu cử
Tóm tắt: Giới thiệu Chỉ thị số 09/CT-TƯ ngày 26/01/2007 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII; Nghị quyết số 1077/2007/NQ/UBTVQH ngày 29/01/2007 của Ủy ban thường vụ Quốc hội công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII và thành lập Hội đồng Bầu cử; ...
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVL.003449
Kho Mượn: M.035270-035271
Chỉ số phân loại: 328.597/ T103L
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  90.   Tài liệu tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. - Ninh Thuận : Tiểu ban Tuyên truyền bầu cử Tỉnh, 2016. - 143tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Tiểu ban Tuyên truyền Bầu cử Tỉnh
Tóm tắt: Một số văn bản chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; Hỏi - đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Ký hiệu kho:
Kho Địa chí: DCS.001679-1682
Kho Đọc: DVN.020979
Kho Mượn: M.018529-18534
Kho Luân chuyển: LC.024554-024563
Chỉ số phân loại: 342.59758/ T103L
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  91.   Tài liệu tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. - Ninh Thuận : Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 2021. - 240tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Tóm tắt: Một số văn bản chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; hỏi - đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ký hiệu kho:
Kho Địa chí: DCS.001869-1870
Kho Mượn: M.042338-42339
Kho Luân chuyển: LC.025097-025098
Chỉ số phân loại: 342.59758/ T103L
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  92.   Tập hợp các văn bản hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân / Hội đồng Bầu cử Quốc gia biên soạn. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2016. - 280tr. ; 27cm.
Tóm tắt: Giới thiệu một số văn bản pháp qui hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân như: Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 04-01-2016 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết số 105/2015/QH13 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021;...
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVL.003733
Chỉ số phân loại: 342.597/ T123H
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  93.   Tìm hiểu Văn kiện Đại hội XI và định hướng đường lối, đổi mới phát triển của Đảng. - Hà Nội : Lao động, 2011. - 500tr. ; 28cm.
Đầu trang nhan đề: Đảng Cộng sản Việt Nam
Tóm tắt: Gồm 5 phần: cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; những quy định, hướng dẫn mới về công tác Đảng; hỏi đáp về công tác Đảng ở cơ sở; hướng dẫn tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016.
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  14/18  
   
   

                     
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục chuyên đề  
   
 
 
 
  Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVL.002920
Kho Mượn: M.025312
Kho Nghiên cứu: NC.001705
Chỉ số phân loại: 324.259707/ T310H
 
   
   
   
   
   
   
   
 
  94.   Tổ chức liên minh Nghị viện hiệp hội các nước Đông Nam Á AIPO. - Hà Nội : Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, 2002. - 96tr. ; 21cm.
Lưu hành nội bộ, Đầu trang nhan đề: Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam. Ủy ban Đối ngoại
Tóm tắt: Cung cấp những thông tin cơ bản về tổ chức Liên Nghị viện khu vực Đồng Nam Á và quá trình tham gia, đóng góp của Quốc hội ta đối với AIPO; tìm hiểu về phương thức hoạt động ngoại giao Nghị viện mà Quốc hội ta đã và đang tích cực, chủ động triển khai.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.019595
Chỉ số phân loại: 328.597/ T450C
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  95.   Tổ chức nhà nước : Kết quả bầu cử đại biểu quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. - Ninh Thuận : Bộ Nội vụ, 2011. - 174tr ; 28cm.
Tóm tắt: Báo cáo tình hình kết quả bầu cử đại biểu quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016...
Ký hiệu kho:
Kho Địa chí: DCTC.001088
Chỉ số phân loại: 320.105/ T450C
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  96.   Tổ chức và hoạt động của Quốc hội : Tài liệu phục vụ tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XII. - Hà Nội : Văn phòng Quốc hội, 2007. - 174tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Văn phòng Quốc hội. Trung tâm Thông tin - Thư viện và Nghiên cứu khoa học
Tóm tắt: Giới thiệu tư tưởng Hồ Chí Minh, các văn kiện quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam về Quốc hội; vị trí, vai trò của Quốc hội; quá trình hình thành, phát triển của Quốc hội Việt Nam từ khóa I đến khóa XI; một số tư liệu về Quốc hội.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.020083
Chỉ số phân loại: 328.597/ T450C
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  97.   Tổ chức và hoạt động của Quốc hội một số nước. - Hà Nội : Văn phòng Quốc hội, 2002. - 315tr. ; 24cm.
Đầu trang nhan đề: Văn phòng Quốc hội
Tóm tắt: Gồm 5 phần: quyền lực của Nghị viện trong hệ thống quyền lực nhà nước; mô hình tổ chức Nghị viện các nước; quy trình và thủ tục làm việc của Nghị viện các nước trên thế giới; bầu cử Nghị viện của các nước trên thế giới; bộ máy giúp việc Nghị viện.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVL.003392
Kho Mượn: M.034593
Chỉ số phân loại: 328/ T450C
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  98.   Vai trò của Nghị viện trong hạn chế tham nhũng / Rick Stapenhurst, Naill Johnston, Raccardo Pelizzo biên soạn. - Washington : The World Bank, 2006. - 281tr. ; 26cm.
Đầu trang nhan đề: Nghiên cứu phát triển của Viện Ngân hàng Thế giới
Tóm tắt: Tổng quan về những phát hiện và khuyến nghị chính về vai trò của các đại biểu quốc hội trong việc chống tham nhũng.
Ký hiệu kho:
Kho Nghiên cứu: NC.002158
Chỉ số phân loại: 364.1/ V103T
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  99.   Văn bản hướng dẫn việc bầu cử đại biểu Quốc hội. - Hà Nội : Văn phòng Quốc hội, 1997. - 127tr. ; 19cm.
Tài liệu lưu hành nội bộ
Tóm tắt: Những văn bản hướng dẫn thực hiện đúng việc bầu cử đại biểu Quốc hội.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.006815
Kho Mượn: M.003560-003561, M.033990
Kho Luân chuyển: LC.023219-023220, LC.023223
Chỉ số phân loại: 342.597/ V115B
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  100.   Văn bản về Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, Sự thật, 2011. - 438tr. ; 21cm.
Tóm tắt: Tập hợp những văn bản chủ yếu của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc về Bầu cử Quốc hội khoá XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016.
 
     
     
   
   
   
 
  15/18  
   
   

                     
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục chuyên đề  
   
 
 
 
  Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.015551
Kho Mượn: M.025869-25870
Kho Luân chuyển: LC.014425-014426
Chỉ số phân loại: 342.597/ V115B
 
   
   
   
   
   
   
   
 
  101.   Văn kiện Quốc hội toàn tập. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia. - tập ; 24cm.
Đầu trang nhan đề: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
T.1 1945 - 1960. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2006. - 1567tr. ; 24cm.
Tóm tắt: Gồm các văn kiện chủ yếu của Quốc dân Đại hội Tân Trào (diễn ra trong hai ngày 16, 17 tháng 8 năm 1945) và Quốc hội khóa 1 (1946 - 1960).
Ký hiệu kho:
Kho Mượn: M.029725-29726
Kho Luân chuyển: LC.019097
Kho Nghiên cứu: NC.001800
Chỉ số phân loại: 328.597/ V115K
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  102.   Văn kiện Quốc hội toàn tập. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia. - tập ; 24cm.
Đầu trang nhan đề: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
T.2 1960 - 1964. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2007. - 1723tr. ; 24cm.
Tóm tắt: Bao gồm các văn kiện của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và một số báo cáo Chính phủ trình Quốc hội trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa II (1960 - 1964).
Ký hiệu kho:
Kho Nghiên cứu: NC.001801
Chỉ số phân loại: 328.597/ V115K
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  103.   Văn kiện Quốc hội toàn tập. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia. - tập ; 24cm.
Đầu trang nhan đề: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
T.3 1964 - 1971. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2007. - 1374tr. ; 24cm.
Tóm tắt: Bao gồm các văn kiện của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và một số báo cáo Chính phủ trình tại các kỳ họp Quốc hội khóa III.
Ký hiệu kho:
Kho Nghiên cứu: NC.001802
Chỉ số phân loại: 328.597/ V115K
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  104.   Văn kiện Quốc hội toàn tập. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia. - tập ; 24cm.
Đầu trang nhan đề: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
T.4 1971 - 1976. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2008. - 1382tr. ; 24cm.
Tóm tắt: Bao gồm các văn kiện của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và một số báo cáo quan trọng của Chính phủ trình tại các kỳ họp Quốc hội khóa IV (1971 - 1975), khóa V (1975 - 1976).
Ký hiệu kho:
Kho Nghiên cứu: NC.001803
Chỉ số phân loại: 328.597/ V115K
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  105.   Văn kiện Quốc hội toàn tập. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia. - tập ; 24cm.
Đầu trang nhan đề: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
T.5 1976 - 1981. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2009. - 1542tr. ; 24cm.
Tóm tắt: Bao gồm các văn kiện của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và một số báo cáo quan trọng của Chính phủ trình tại các kỳ họp Quốc hội.
Ký hiệu kho:
Kho Nghiên cứu: NC.001804
Chỉ số phân loại: 328.597/ V115K
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  106.   Văn kiện Quốc hội toàn tập. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia. - tập ; 24cm.
Đầu trang nhan đề: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
T.6, Q.1 1981 - 1987. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2010. - 1402tr. ; 24cm.
Tóm tắt: Bao gồm các văn kiện của Quốc hội, Hội đồng Nhà nước và một số báo cáo chính của Hội đồng Bộ trưởng trình tại các kỳ họp của Quốc hội khóa VII. Tập 6 gồm hai quyển. Đây là quyển 1 gồm các văn kiện từ 1981 - 1983.
Ký hiệu kho:
Kho Nghiên cứu: NC.001805
Chỉ số phân loại: 328.597/ V115K
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  107.   Văn kiện Quốc hội toàn tập. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia. - tập ; 24cm.
Đầu trang nhan đề: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
T.6, Q.2 1945 - 1960. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2010. - 1551tr. ; 24cm.
 
     
     
   
   
 
  16/18  
   
   

                     
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục chuyên đề  
   
 
 
 
  Tóm tắt: Bao gồm các văn kiện của Quốc hội, Hội đồng Nhà nước và một số báo cáo chính của Hội đồng Bộ trưởng trình tại các kỳ họp của Quốc hội khóa VII. Tập 6 gồm hai quyển. Đây là quyển 2 gồm các văn kiện từ 1984 - 1987.
Ký hiệu kho:
Kho Nghiên cứu: NC.001806
Chỉ số phân loại: 328.597/ V115K
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  108.   Văn kiện Quốc hội toàn tập. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia. - tập ; 24cm.
Đầu trang nhan đề: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
T.7,Q.1 1987 - 1992. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2010. - 1479tr. ; 24cm.
Tóm tắt: Bao gồm các văn kiện của Quốc hội, Hội đồng Nhà nước và một số báo cáo chính của Hội đồng Bộ trưởng trình tại 11 kỳ họp của Quốc hội khóa VIII. Tập 7 gồm ba quyển. Đây là quyển 1 gồm các văn kiện từ 1987 - 1989.
Ký hiệu kho:
Kho Mượn: M.029727
Kho Nghiên cứu: NC.001807
Chỉ số phân loại: 328.597/ V115K
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  109.   Văn kiện Quốc hội toàn tập. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia. - tập ; 24cm.
Đầu trang nhan đề: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
T.7,Q.2 1987 - 1992. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2011. - 1771tr. ; 24cm.
Tóm tắt: Bao gồm các văn kiện của Quốc hội, Hội đồng Nhà nước và một số báo cáo chính của Hội đồng Bộ trưởng trình tại 11 kỳ họp của Quốc hội khóa VIII. Tập 7 gồm ba quyển. Đây là quyển 2 gồm các văn kiện từ 1989 - 1990.
Ký hiệu kho:
Kho Mượn: M.029728-29729
Kho Nghiên cứu: NC.001808
Chỉ số phân loại: 328.597/ V115K
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  110.   Văn kiện Quốc hội toàn tập. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia. - tập ; 24cm.
Đầu trang nhan đề: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
T.7,Q.3 1987 - 1992. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2011. - 1675tr. ; 24cm.
Tóm tắt: Bao gồm các văn kiện của Quốc hội, Hội đồng Nhà nước và một số báo cáo chính của Hội đồng Bộ trưởng trình tại 11 kỳ họp của Quốc hội khóa VIII. Tập 7 gồm ba quyển. Đây là quyển 3 gồm các văn kiện từ 1991 - 1992.
Ký hiệu kho:
Kho Mượn: M.029730-29731
Kho Nghiên cứu: NC.001809
Chỉ số phân loại: 328.597/ V115K
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  111.  
    Văn kiện Quốc hội toàn tập. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia. - tập ; 24cm.
Đầu trang nhan đề: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
T.8,Q.1 1992 - 1997. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2012. - 1699tr. ; 24cm.
Tóm tắt: Tập 8 quyển 1 bao gồm các văn kiện của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ kỳ họp thứ nhất đến kỳ họp thứ 4. Quốc hội khóa IX, các năm 1992, 1993.
Ký hiệu kho:
Kho Mượn: M.029732
Kho Nghiên cứu: NC.001810
Chỉ số phân loại: 328.597/ V115K
 
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  112.   Văn kiện Quốc hội toàn tập. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia. - tập ; 24cm.
Đầu trang nhan đề: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
T.8,Q.2 1992 - 1997. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2011. - 1399tr. ; 24cm.
Tóm tắt: Tập 8 quyển 2 bao gồm các văn kiện của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ kỳ họp thứ 5 đến kỳ họp thứ 7 . Quốc hội khóa IX, các năm 1994, 1995.
Ký hiệu kho:
Kho Mượn: M.029733-29734
Kho Nghiên cứu: NC.001811
Chỉ số phân loại: 328.597/ V115K
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  113.   Văn kiện Quốc hội toàn tập. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia. - tập ; 24cm.
Đầu trang nhan đề: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
T.8,Q.3 1992 - 1997. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2011. - 1795tr. ; 24cm.
Tóm tắt: Tập 8 quyển 3 bao gồm các văn kiện của Quốc hội, từ kỳ họp thứ 8 đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa IX, các năm 1995, 1996; các văn kiện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 1995.
Ký hiệu kho:
 
     
     
   
   
   
   
   
   
 
  17/18  
   
   

                     
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục chuyên đề  
   
 
 
 
  Kho Mượn: M.029735
Kho Nghiên cứu: NC.001812
Chỉ số phân loại: 328.597/ V115K
 
   
   
   
   
 
  114.   Văn kiện Quốc hội toàn tập. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia. - tập ; 24cm.
Đầu trang nhan đề: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
T.8,Q.4 1992 - 1997. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2012. - 1670tr. ; 24cm.
Tóm tắt: Tập 8 quyển 4 bao gồm các văn kiện của Quốc hội khóa IX, kỳ họp thứ 11 năm 1997; các văn kiện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 1996, 1997.
Ký hiệu kho:
Kho Mượn: M.029736
Kho Nghiên cứu: NC.001813
Chỉ số phân loại: 328.597/ V115K
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  115.   Văn kiện Quốc hội toàn tập. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia. - tập ; 24cm.
Đầu trang nhan đề: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
T.9,Q.3 2000 - 2001. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2014. - 1710tr. ; 24cm.
Tóm tắt: Gồm các văn kiện của Quốc hội Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2000 - 2001.
Ký hiệu kho:
Kho Mượn: M.035571-35572
Kho Nghiên cứu: NC.002034
Chỉ số phân loại: 328.597/ V115K
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  116.   Văn kiện Quốc hội toàn tập. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia. - tập ; 24cm.
Đầu trang nhan đề: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
T.9,Q.4 2001 - 2002. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2014. - 1416tr. ; 24cm.
Tóm tắt: Giới thiệu các văn kiện của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá X; các văn kiện của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội năm 2001 - 2002.
Ký hiệu kho:
Kho Mượn: M.035573-35574
Kho Luân chuyển: LC.023965-23967
Kho Nghiên cứu: NC.002035
Chỉ số phân loại: 328.597/ V115K
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  18/18  
   
   

 
   Bầu cử Quốc hội & HĐND    
 
   Đảng Cộng sản Việt Nam    
Sáng 1/2, tại phiên bế mạc Đại hội XIII của Đảng, trong không khí phấn khởi trước thành công tốt đẹp của Đại hội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã đọc diễn văn bế mạc, tổng kết những kết quả, thành công nổi bật của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
   Việt Nam - Asean    
 
   Hồ Chí Minh    
Lúc sinh thời Bác Hồ rất quan tâm đến sự nghiệp phát triển văn hoá giáo dục, y tế, thể dục thể thao. Người khẳng định văn hóa giáo dục, y tế , thể dục thể thao là những thể hiện sinh động cho bộ mặt của một đất nước, trình độ văn minh của một quốc gia và tính ưu Việt của một chế độ xã hội. Trên thực tế thì chúng ta cũng thấy sức khỏe của con người là vốn quý, muốn có cuộc sống hạnh phúc thì điều cần thiết đầu tiên cũng phải là sức khỏe.
 
   Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam    
 
   Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9    
 
   Võ Nguyên Giáp    
 
   Nguyễn Văn Linh    
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV Đảng Cộng sản Việt Nam (12/1976) đề ra đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Chủ trương của Đảng là củng cố, hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đồng thời đẩy nhanh cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với công thương nghiệp tư bản chủ nghĩa và nông nghiệp ở miền Nam, xóa bỏ kinh tế tư bản tư nhân, đưa nông dân vào hợp tác xã nông nghiệp, nhằm thống nhất quan hệ sản xuất và chế độ kinh tế trên cả nước.
 
   Quân đội nhân dân Việt Nam    
 
   Đoàn TNCS HCM    
 
   Chuyên đề Phụ Nữ    
Không chỉ có Bác Hồ kính yêu của chúng ta, mà còn có cả những nhà kinh điển của chủ nghĩa xã hội khoa học luôn đánh giá cao vai trò to lớn của phụ nữ trong xã hội.
 
   Điện Biên Phủ    
 
   Chuyên đề Trẻ em    
Dự án Phát triển trẻ em toàn diện (MIECD) sẽ thí điểm tại 27 xã khó khăn của 9 huyện thuộc các tỉnh Kon Tum, Gia Lai và Điện Biên. Ước tính sẽ có khoảng 35.000 trẻ ở độ tuổi 0-8 và 25.000 phụ huynh và người chăm sóc được hưởng lợi từ sáng kiến này.
 
   Cải cách hành chính    
Chiều 27-11, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp về cải cách thủ tục hành chính (CCHC) trong lĩnh vực Thuế, Hải quan, Kho bạc.
 
   Tuần Lễ Học Tập Suốt Đời    
Trong quá trình phát triển của xã hội loài người, của nền văn minh nhân loại, học tập, làm việc, cống hiến và hưởng thụ của mỗi cá nhân, tập thể ... được xem như một nhu cầu tất yếu, một sự thật hiển nhiên mà không cần bàn cãi. Trong mối quan hệ biện chứng ấy thì “Học tập” và “Học tập suốt đời” của một con người được coi như điểm khởi đầu, và trong một chừng mực nào đó, có thể nói nó không có hồi kết. Nghĩa là khi người ta còn sống, còn hít thở không khí, thì con người ta vẫn phải ăn, mặc, ở, đi lại, lao động và học hành…
 
 
   Ngày Giải phóng 16/4 và 30/4    
 
   Ngày hội Văn hóa Chăm    
Trong khuôn khổ “Ngày hội Văn hoá, Thể thao và Du lịch vùng đồng bào dân tộc Chăm - Ninh Thuận năm 2012”, tại TP Phan Rang – Tháp Chàm, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (Bộ VHTTDL) đã tổ chức Hội thảo với chủ đề “Bảo tồn văn hóa dân tộc Chăm trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”. Hơn 50 nhà khoa học, nghiên cứu về văn hóa, trong đó có 2 nhà nghiên cứu văn hóa người Nhật Bản đã đến tham dự với 33 tham luận đã được trình bày, thảo luận tại hội thảo…
 
   Ngày hội Văn hóa dân tộc Raglai    
Tối 30/8, tại Sân khấu Trung tâm huyện Bác Ái, sau tiếng chiêng khai mạc, đêm nghệ thuật Ngày hội văn hóa dân tộc Raglai-Ninh Thuận 2013 đã bắt đầu. Trong thời khắc khai hội, không gian linh thiêng bao phủ của núi rừng cộng với tiếng mã la, kèn bầu Sarakel, đàn Chapi, sáo Talakung... nhịp nhàng cùng các điệu múa truyền thống uyển chuyển sắc màu, đã lôi cuốn mọi người cùng hòa quyện sâu đậm vào nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Raglai.
 
   Thư viện tỉnh 20 năm phấn đấu và trưởng thành    
Thư viện tỉnh Ninh thuận được thành lập ngày 09/05/1992. Điều 1 của Quyết định số 28 QĐ/UB-NT của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh thuận có ghi : " Nay thành lập Thư viện tỉnh Ninh thuận trên cơ sở tiếp nhận phần phân chia về tổ chức bộ máy, cán bộ, cơ sở vật chất, sách báo ...của thư viện tỉnh Thuận Hải và củng cố bổ sung phát triển theo yêu cầu mở rộng hoạt động phục vụ… ". Đến ngày 31/12/1993, UBND tỉnh đã chính thức có Quyết định số 2276 QĐ/UB-NT về việc ban hành bản quy định vị trí, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Thư viện tỉnh Ninh Thuận.
 
   Bầu cử Quốc hội & HĐND