Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   CSDL Thư mục    
“ Chín năm làm một Điện Biên Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng” “Trân Điện Biên Phủ vĩ đại đã được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng hay một Đống Đa trong thế kỷ XX, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc”. Đó là nhận định của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.
 
   Thư mục sách mới    
 
   Thư mục sách chuyên đề    
 
   Thư mục Tài liệu địa chí    
 
   Thư mục Trích báo, tạp chí