Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Trích báo, tạp chí    
Tài liệu trích địa chí tháng 01/2013
Chuyên mục: Trích báo tạp chí
Ngày đăng: 21/01/2013

1/. HOÀNG,  THANH  NHÀN.    Tổ  chức và  hoạt  động  công  đoàn  cơ  sở  hạt  kiểm  lâm  Thuận  Bắc giai đoạn 2009-2015 thực trạng và giải pháp : Khóa luận tốt nghiệp lớp Trung cáp Lý luận chính trị - hành chính / Hoàng Thanh Nhàn; Bùi Thị Giang hướng dẫn. - Ninh Thuận : Trường Chính trị, 2012. - 45tr.; 30cm.

Đầu trang nhan đề: Trường Chính trị tỉnh Ninh Thuận

Tóm tắt: Góp phần tăng cường đổi mới về tổ chức và hoạt động của Công đoàn cơ sở Hạt kiểm lâm Thuận Bắc từ nay đến năm 2015. Đồng thời thông qua việc nghiên cứu thực hiện đề tài, giúp bản thân nâng cao năng lực nghiên cứu tổng kết thực tiễn, vận dụng lí luận đã học để giải quyết công tác cụ thể.

Ký hiệu môn loại: 331.870959758

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001242

2/. NGUYỄN, THỊ  NGA.   Công  tác vận  động  công chức,  viên  chức của  công đoàn  Sở  Tư pháp  tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2010-2012 : Khóa luận tốt nghiệp lớp Trung cáp Lý luận chính trị - hành chính / Nguyễn Thị Nga; Lê Thái Trường Thi hướng dẫn. - Ninh Thuận : Trường Chính trị, 2012. - 37tr. ; 30cm.

Đầu trang nhan đề: Trường Chính trị tỉnh Ninh Thuận

Tóm tắt: Cơ sở lý luận về công tác vận động công chức, viên chức của Công đoàn Sở Tư pháp giai đoạn 2010-2012. Với mục đích dùng lý luận soi sáng cho thực tiễn, qua đó tìm nguyên nhân và giải pháp nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn Sở Tư pháp.

Ký hiệu môn loại: 331.80959758

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001243

3/. NGUYỄN, THỊ THÚY NGA.  Công tác giải quyết khiếu nại trên địa bàn thành phố Phan Rang – Tháp Chàm từ năm 2009-2011 : Khóa luận tốt nghiệp lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính khóa 29 / Nguyễn Thị Thúy Nga; Nguyễn Thị Lan Đan. - Ninh Thuận : Trường Chính trị, 2012. - 37tr. ; 30cm.

Đầu trang nhan đề: Trường Chính trị tỉnh Ninh Thuận

Tóm tắt: Khóa luận gồm các nội dung chính; Phần mở đầu; Chương I: Cơ sở lý luận về công tác giải quyết khiếu nại; Chương II: Công tác giải quyết khiếu nại ở thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận; Giải pháp và kiến nghị; Kết luận.

Ký hiệu môn loại: 347.597

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001244

4/. PHẠM, ANH TUẤN.  Công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm từ năm 2009-2011 thực trạng và giải pháp : Khóa luận tốt nghiệp lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính K29 / Phạm Anh Tuấn; Lê Kim Hồng hướng dẫn. - Ninh Thuận : Trường Chính trị, 2012. - 28tr. ; 30cm.

Đầu trang nhan đề: Trường Chính trị tỉnh Ninh Thuận

Tóm tắt: Công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm từ năm 2009-2011 thực trạng và giải pháp gồm 3 chương; Chương I: Cơ sở lý luận; Chương II: Thực trạng Công tác kiểm tra thuế đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm từ năm 2009-2011; Chương III: Phương hướng và giải pháp trong công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.

Ký hiệu môn loại: 336.200959758

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001240

5/. PHẠM, ĐÌNH THÀNH.  Nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên chi bộ Công ty TNHH Một Thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Ninh Thuận : Khóa luận tốt nghiệp lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành   chính K29 / Phạm Đình Thành; Nguyễn Xuân Kỳ hướng dẫn. - Ninh Thuận : Trường Chính trị, 2012. - 28tr. ; 30cm.

Đầu trang nhan đề: Trường Chính trị tỉnh Ninh Thuận

Tóm tắt: Nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên chi bộ Công ty TNHH Một Thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Ninh Thuận gồm có 3 chương; Chương I: Cơ sở lý luận; Chương II: Thực trạng chất lượng đội  ngũ  Đảng  viên  chi  bộ  Công  ty TNHH  Một  thành  viên  xổ  số  kiến  thiết  Ninh  Thuận;  Chương  III: Phương hướng, giải pháp và kiến nghị về nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên của chi bộ Cty TNHH MTV xổ số kiến thiết Ninh Thuận.

Ký hiệu môn loại: 324.2597070959758

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001239

6/. ĐỖ,  THỊ  KIM  ANH.    Nâng  cao  chất  lượng  đội  ngũ  Đảng  viên  "Chi  cục Nuôi  trồng  thủy sản  Ninh Thuận", thực trạng và giải pháp : Khóa luận tốt nghiệp lớp Trung cáp Lý luận chính trị - hành chính / Đỗ Thị Kim Anh; Phạm Quang Phòng hướng dẫn. - Ninh Thuận : Trường Chính trị, 2012. - 34tr. ; 30cm.

Đầu trang nhan đề: Trường Chính trị tỉnh Ninh Thuận

Tóm tắt: Khóa luận gồm có 3 chương; Chương I: Cơ sở lý luận của đề tài; Chương II: Thực trạng công tác Đảng viên và đội ngũ đảng viên ở Chi bộ Chi cục Nuôi trồng thủy sản Ninh Thuận giai đoạn 2009-2011; Chương III: Phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên

hiệu môn loại: 324.2597070959758

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001245

7/. NGUYỄN,  HỮU  PHONG.    Xây dựng  đạo  đức cách  mạng  theo  tư  tưởng  đạo  đức Hồ  Chí  Minh  ở Phòng cảnh  sát PCCC  và CNCH - Công an tỉnh Ninh Thuận, thực trạng và giải pháp : Khóa luận tốt nghiệp lớp Trung cáp Lý luận chính trị - hành chính / Nguyễn Hữu Phong; Nguyễn Thị Tân hướng dẫn. - Ninh Thuận : Trường Chính trị, 2012. - 45tr. ; 30cm.

Đầu trang nhan đề: Trường Chính trị tỉnh Ninh Thuận

Tóm  tắt: Thấm  nhuần tư  tưởng đạo  đức Hồ  Chí  Minh và  để góp  phần thực hiện tốt  cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", đơn vị cảnh sát PCCC và CNCH, công an  tỉnh  Ninh  Thuận  thực hiện  tốt  công  tác xây dựng  chuẩn  mực đạo  đức của  người  Công  an  cách mạng theo tư tưởng của Bác...

Ký hiệu môn loại: 170.0959758

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001241

8/. NGỤY, VĂN CHIÊM.  Xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ Đảng viên xã Phước Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận theo tư tưởng Hồ Chí Minh, thực trạng và giải pháp : Khóa luận tốt nghiệp lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính K29 - Chuyên ngành Công tác Đảng / Ngụy Văn Chiêm; Nguyễn Thị Tân người hướng dẫn. - Ninh Thuận : Trường Chính trị, 2012. - 38tr. ; 30cm.

Đầu trang nhan đề: Trường Chính trị tỉnh Ninh Thuận

Tóm tắt: Xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ Đảng viên xã Phước Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận theo tư tưởng Hồ Chí Minh, thực trạng và giải pháp gồm có 3 chương; Chương I : Cơ sở  lý luận  của  đề tài;  Chương  II:  Thực trạng  đạo  đức,  cán bộ  của  đội  ngũ  Đảng  viên  xã  Phước Hà, huyện Thuận Nam năm 2009-2012; Chương III: Phương hướng, giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao đạo đức cách mạng của đội ngũ Đảng viên xã Phước Hà

Ký hiệu môn loại: 170.0959758

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001238

Nguồn: BBT