Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Trích báo, tạp chí    
Tài liệu trích tạp chí tháng 3/2013
Chuyên mục: Trích báo tạp chí
Ngày đăng: 25/03/2013

1/.  Bản tin Công thương : Lưu hành nội bộ. - Ninh Thuận : Sở Công thương Ninh Thuận, 2013. - 20tr. ;27cm.

Tóm tắt: Tin trong tỉnh : Hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quyết định số105/2009/QĐ-TTg có hiệu lực; Quy định về cơ chế bảo vệ người tố cáo; Lễ trao giải sản phẩm côngnghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Ninh Thuận năm 2012....Gồm các tin  thị trường hàng hóa đáng quan tâm; xuất nhập khẩu, sản xuất kinh doanh; tin thế giới, doanh nghiệp cần biết.

Ký hiệu môn loại: 338.005

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001779

2/.  Bản tin Công thương : Lưu hành nội bộ. - Ninh Thuận : Sở Công thương Ninh Thuận, 2013. - 20tr. ;27cm.

Tóm tắt: Tin trong tỉnh : Hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quyết định số105/2009/QĐ-TTg có hiệu lực; Quy định về cơ chế bảo vệ người tố cáo; Lễ trao giải sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Ninh Thuận năm 2012....Gồm các tin  thị trường hàng hóa đáng quan tâm; xuất nhập khẩu, sản xuất kinh doanh; tin thế giới, doanh nghiệp cần biết.

Ký hiệu môn loại: 338.005

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001782

3/.  Bản tin Công thương : Lưu hành nội bộ. - Ninh Thuận : Sở Công thương Ninh Thuận, 2013. - 20tr. ; 27cm.

Tóm tắt: Tin trong tỉnh : Hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg có hiệu lực; Quy định về cơ chế bảo vệ người tố cáo; Lễ trao giải sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Ninh Thuận năm 2012....Gồm các tin  thị trường hàng hóa đáng quan tâm; xuất nhập khẩu, sản xuất kinh doanh; tin thế giới, doanh nghiệp cần biết.

Ký hiệu môn loại: 338.005

Số ĐKCB:Kho Địa chí: DCTC.001781

4/.  Bản tin Công thương : Lưu hành nội bộ. - Ninh Thuận : Sở Công thương Ninh Thuận, 2013. - 20tr. ; 27cm.

Tóm tắt: Tin trong tỉnh : Hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg có hiệu lực; Quy định về cơ chế bảo vệ người tố cáo; Lễ trao giải sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Ninh Thuận năm 2012....Gồm các tin  thị trường hàng hóa đáng quan tâm; xuất nhập khẩu, sản xuất kinh doanh; tin thế giới, doanh nghiệp cần biết.

Ký hiệu môn loại: 338.005

Số ĐKCB:Kho Địa chí: DCTC.001780

5/.  Bản tin Thông báo nội bộ : Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ. - Ninh Thuận : Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận, 2013. - 48tr. : hình ảnh ; 21cm.

Tóm tắt: Tuyên truyền những đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng của các đơn vị trong tỉnh. Tiến bộ kỹ thuật làm nên mùa vàng ở vùng đồng bào Chăm Ninh Phước...

Ký hiệu môn loại: 324.2597005

Số ĐKCB:Kho Địa chí: DCTC.001777

6/.  Bản tin Thông báo nội bộ : Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ. - Ninh Thuận : Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận, 2013. - 48tr. : hình ảnh ; 21cm.

Tóm tắt: Tuyên truyền những đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng của các đơn vị trong tỉnh. Tiến bộ kỹ thuật làm nên mùa vàng ở vùng đồng bào Chăm Ninh Phước...

Ký hiệu môn loại: 324.2597005

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001776

7/.  Bản tin Thông báo nội bộ : Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ. - Ninh Thuận : Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận, 2013. - 48tr. : hình ảnh ; 21cm.

Tóm tắt: Tuyên truyền những đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước phục vụ sinh hoạt chibộ hàng tháng của các đơn vị trong tỉnh. Tiến bộ kỹ thuật làm nên mùa vàng ở vùng đồng bào Chăm Ninh Phước...

Ký hiệu môn loại: 324.2597005

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001775

8/.  Công báo. - Ninh Thuận : Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, 2013. - 71tr. ; 29cm.

Tóm tắt: Văn bản qui phạm pháp luật và các văn bản khác ...

Ký hiệu môn loại: 340.05

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001786

9/.   Tư pháp Ninh  Thuận : Cơ  quan thường trực của  Hội đồng phối  hợp công tác phổ biến giáo  dục pháp luật. - Ninh Thuận : Sở Tư pháp, 2013. - 44tr. ; 28cm.

Tóm tắt: Một vài suy nghĩ về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp...

Ký hiệu môn loại: 346.59758

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001783

10.  Văn nghệ Ninh Thuận : Tạp chí sáng tác, nghiên cứu, phê bình văn học nghệ thuật. - Ninh Thuận : Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Ninh Thuận, 2013. - 144tr. ; 24cm.

Ký hiệu môn loại: 895.922080005

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001778

11.  Người làm báo Ninh Thuận : Xuân Quí Tỵ. - Ninh Thuận : Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Ninh Thuận, 2013. - 33tr. : hình ảnh ; 28cm.

Tóm tắt: Gồm các bài viết: đội ngũ làm báo của tỉnh học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh; điểm nhấn 20 năm; hoạt động Khuyến công - Xúc tiến Thương mại góp phần phát triển kinh tế vùng nông thôn;....

Ký hiệu môn loại: 070.405

Số ĐKCB:Kho Địa chí: DCTC.001784-1785

Nguồn: BBT