Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Tài liệu địa chí    
Tài liệu địa chí tháng 02/2013
Chuyên mục: Tài liệu địa chí
Ngày đăng: 21/02/2013

KHOA HỌC XÃ HỘI

1/. LÊ, VĂN NGÔN. Lịch sử đảng bộ quân khu 5 1946 - 2010 / Lê Văn Ngôn ...[và những người khác]. - Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2010. - tập ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Đảng bộ Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đảng bộ Quân khu 5

T.3 Thời kỳ xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa 1975 - 2010. – Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2010. - 680tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Gồm 3 chương: Chương I: Đảng bộ Quân khu 5 lãnh đạo nhiệm vụ quân quản và khắc phục hậu quả chiến tranh, kiện toàn biên chế lực lượng vũ trang, kết hợp nhiệm vụ sẵn sáng chiến đấu và sản xuất làm kinh tế hai năm đầu sau giải phóng; Chương II: Đảng bộ lãnh đạo nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế trên đất bạn CamphuChia; Chương III: Đảng bộ quân khu 5 trong sự nghiệp đổi mới và thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Ký hiệu môn loại: 324.25970709597/L302S

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001247

2/. LÊ, VĂN NGÔN. Lịch sử đảng bộ quân khu 5 1946 - 2010 / Lê Văn Ngôn ...[và những người khác]. - Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2010. - tập ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Đảng bộ Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đảng bộ Quân khu 5

T. 1 Thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. - Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2010. - 356tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Gồm có 3 chương: Chương I: Đảng lãnh đạo lực lượng vũ trang, thời kỳ đấu tranh giành độc lập và chiến đấu chống thực dân Pháp xâm lược 1945-1947; Chương II: Đảng bộ Quân khu 5 lãnh đạo lực lượng vũ trang thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị chuyển mạnh sang tổng phản công 1948 - 1951; Chương III: Đảng bộ lãnh đạo lực lượng vũ trang thời kỳ tổng phản công, cùng toàn dân hoàn thành thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 1952 - 1954.

Ký hiệu môn loại: 324.25970709597

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001248

3/. LÊ, VĂN NGÔN. Lịch sử đảng bộ quân khu 5 1946 - 2010 / Lê Văn Ngôn ...[và những người khác]. - Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2010. - tập ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Đảng bộ Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đảng bộ Quân khu 5

T.2 Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 - 1975. - Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2010. - 636tr. ; 21cm.

Tóm  tắt: Gồm 4 chương; Chương I: Lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang phục vụ đấu tranh chính trị và khởi nghĩa giành chính quyền, làm chủ nông thôn miền núi 1954 - 1966; Chương II: Lãnh đạo lực lượng vũ trang cùng cả nước đánh thắng chiến lược "chiến tranh đặc biệt" của đế quốc Mỹ, giải phóng đại bộ phận nông thôn, đồng bằng 1961 - 1965; Chương III: Đảng bộ lãnh đạo lực lượng vũ trang cùng cả nước đánh thắng chiến lược "chiến tranh cục bộ" của đế quốc Mỹ 1965 - 1968; Chương IV: Đảng bộ lãnh đạo lực lượng vũ trang cùng cả nước đánh bại chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" giải phóng miền Nam thống nhất nước nhà 1969 - 1975.

Ký hiệu môn loại: 324.25970709597

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001249

4/.  Lịch sử công tác Đảng, công tác chính trị lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Ninh Thuận 1945 - 2010. - Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2011. - 456tr. ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Đảng ủy - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Thuận

Tóm  tắt: Cuốn  sách  đã  tái  hiện toàn  bộ  hoạt  động  lãnh  đạo  và  công tác chính  trị  đối  với  lực lượng vũ trang tỉnh nhà: Phản ánh chân thực khách quan mọi mặt hoạt động công tác đảng, công tác chính  trị,  làm  sáng  tỏ  cả  về  lý luận  và  thực tiễn,  góp  phần  giáo  dục truyền  thống,  truyền  thụ  kinh nghiệm cho thế hệ hiện tại và sau này.

Ký hiệu môn loại: 324.2597070959758

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001253

5/.  Lịch sử truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Phước Chiến 1945-2010. – Ninh Thuận : Đảng ủy xã Phước Chiến, 2012. - 183tr. ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Đảng bộ huyện Thuận Bắc. Đảng ủy xã Phước Chiến

Tóm tắt: Ghi chép lại trung thực những sự kiện đã xảy ra trong quá khứ, những nhân chứng và tư liệu vô cùng quý báu về truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Phước Chiến.

Ký hiệu môn loại: 324.2597070959758

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001257

6/.  Lịch sử truyền thống lực lượng vũ trang nhân dân huyện Ninh Hải 1945-2010. - Ninh Thuận : Đảng ủy Ninh Hải, 2011. - 221tr. ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Đảng ủy - Ban chỉ huy quân sự huyện Ninh Hải

Tóm tắt: Quá trình hình thành, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang nhân dân huyện Ninh Hải.

Ký hiệu môn loại: 324.2597070959758

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001250

7/.  Lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Ninh Thuận : 35 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 1975 - 2010. - Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2011. - 272tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Nhằm ghi lại truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất, tinh thần độc lập tự chủ, ý chí tự lực, tự cường vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, hy sinh để chiến đấu và chiến thắng trong hai cuộc chiến tranh giải phóng của quân và dân Ninh Thuận.

Ký hiệu môn loại: 355.00959758/L552L

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001252

8/.  Truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân phường Bảo An 1930 - 1975. – Ninh Thuận : Đảng ủy phường Bảo An, 2010. - 108tr. ; 19cm.

Đầu trang bìa: Đảng bộ thành phố Phan Rang -Tháp Chàm. Đảng ủy phường Bảo An

Tóm tắt: Ghi lại truyền thống đấu tranh anh dũng, hào hùng của Đảng bộ và nhân dân phường

Bảo An trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ giai đoạn 1930 - 1975.

Ký hiệu môn loại: 324.2597070959758

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.000872, DCS.001251

Nguồn: BBT