Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Tài liệu địa chí    
Tài liệu địa chí tháng 7/2013
Chuyên mục: Tài liệu địa chí
Ngày đăng: 25/07/2013

1/.  Kỷ yếu Đại hội Đảng bộ huyện Thuận Bắc lần thứ II, nhiệm kỳ 2011 - 2015 : Lưu hành nội bộ. – Ninh Thuận : Huyện ủy Thuận Bắc, 2010. - 174tr. ; 20cm.

Đầu trang nhan đề: Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận. Huyện ủy Thuận Bắc

Tóm tắt: Tuyên truyền kết quả Đại hội trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, gồm những văn kiện, hình ảnh về Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ II, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, một số công  trình  trọng điểm,  sự  kiện  quan trọng  diễn  ra  trên địa  bàn  huyện  trong 5  năm  giai  đoạn 2006  - 2010.

Ký hiệu môn loại: 324.2597070959758

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001029, DCS.001065, DCS.001270

2/.  Những tấm gương tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến. - Ninh Thuận : Huyện ủy HĐND, UBND &UBMTTQVN huyện Ninh Phước, 2012. - 147tr. ; 19cm.

Đầu trang nhan đề: Ninh Phước - 30 năm xây dựng và phát triển 08/01/1982 - 08/01/2012

Tóm tắt: Nội dung tập kỷ yếu là những bài viết tuyên truyền, biểu dương và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những mô hình hay, cách làm tốt trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Ký hiệu môn loại: 338.09597

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001273

3/. PHẠM, VĂN LINH.  Việt Nam quốc gia mạnh về biển làm giàu từ biển / Phạm Văn Linh; Đặng Công Minh. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2012. - 374tr. ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Ban tuyên giáo Trung ương

Tóm  tắt: Việt Nam quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển gồm có ba phần: Phần I: Bảo vệ

vững chắc chủ quyền và an ninh biển, đảo Việt Nam; Phần II: Phát triển kinh tế vùng biển, đảo theo tinh thần Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Phần III: Những điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển, đảo Việt Nam.

Ký hiệu môn loại: 338.9597

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001272

4/. PHẠM, QUỐC TÝ.  Giấc em : Thơ / Phạm Quốc Tý. - Ninh Thuận : Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Ninh Thuận, 2011. - 66tr. ; 19cm.

Ký hiệu môn loại: 895.922134

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001275

5/. TRẦN, ĐÌNH SƠN.  Miền hoa nắng : Thơ / Trần Đình Sơn. - Ninh Thuận : Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Ninh Thuận, 2010. - 64tr. ; 19cm.

Ký hiệu môn loại: 895.92213

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.000991, DCS.001274

6/. TRẦN, ĐÌNH SƠN.  Sen hồng : Thơ / Trần Đình Sơn. - Ninh Thuận : Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Ninh Thuận, 2013. - 61tr. ; 19cm.

Ký hiệu môn loại: 895.92213

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001271

7/.  Biển đảo Việt Nam. - Thư viện tỉnh Ninh Thuận : Ninh Thuận, 2013. - 80tr. ; 29cm.

Đầu trang nhan đề: Thông tin chuyên đề

Tóm tắt: Tập thông tin chuyên đề : "Biển đảo Việt Nam" giúp cho bạn đọc có những kiến thức cơ bản về luật biển quốc tế, các thông tin khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo trên biển Đông.

Ký hiệu môn loại: 915.97

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001269

Nguồn: BBT